Drukuj

Czy wymienione odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, po rozpatrzeniu wniosku z 30.01.2006r ( data wpływu do urzędu 02.02.2006r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że XXX, korzystało bez podstawy prawnej z nieruchomości nr ewidencyjny, której jest Pan współwłaścicielem. W wyniku zawartej ugody Strony uzgodniły, że współwłaściciele otrzymają na podstawie przepisów kodeksu cywilnego odszkodowanie za okres od 01.10.1995r do 30.09.2005r, którego wypłata nastąpi w ratach, a po wypłacie odszkodowania nastąpi sprzedaż w/w nieruchomości na rzecz XXX.

Treść pytania
Czy wymienione odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko przedstawione we wniosku
Według opinii wyrażonej we wniosku, opisany stan faktyczny wskazuje, że otrzymana kwota odszkodowania jest odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Jak wynika z postanowienia art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy, otrzymane odszkodowania podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Wprawdzie w art. 21 ust. 1 pkt. /3 lit. g odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugód wymienia się jako odszkodowania nie podlegające zwolnieniu, lecz nie dotyczy to wymienionej we wniosku sytuacji, a zatem według Pana opinii otrzymane odszkodowanie powinno być zwolnione z podatku.

Stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego
Według przepisu art. 21 ust. 1 pkt.3 lit. g ustawy z 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych / o pdo f/ ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ), z katalogu wymienionych zwolnień przedmiotowych zostały wyłączone otrzymane odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pdof zwolnieniu podlegają kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz wymienione w punkcie 120 tego art. odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów ( ugód ) posiadaczom gruntów, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów i szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji, związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami.
Do odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie mają zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 o zwolnieniach przedmiotowych z podatku dochodowego.Otrzymana kwota odszkodowania kwalifikuje się do przychodów odpowiadających należnościom czynszowym za najem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Należy wykazać je w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymał Pan odszkodowanie zaliczając do przychodów z innych źródeł.

Uwzględniając powyższe należy uznać, iż stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: