Drukuj

Płatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania stypendiów przyznawanych ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. W/w stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przediebiorstw gospodarki rolnej (Dz.U.Nr 73, poz. 502). Podstawą prawną wydania Rozporządzenia jest art. 90 u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) zdaniem płatnika w/w stypendia powinny być zwolnione z podatku dochodowego, gdyż przyznawane są na podstwie ustawy o systemie oświaty, mają charakter stypendium edukacyjnego w ramach tworzonych przez Państwo programów mających na celu wyrównywanie szanas edukacyjnych uczniów.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2006r., który wpłynął do tut. Urzędu dn.29.05.2006 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego
-postanawiam ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.05.2006 roku płatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania stypendiów przyznawanych ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:
Stypendia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej ( Dz.U. Nr 73 , poz.502). Podstawą prawną wydania Rozporządzenia jest art. 90 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn.zm).
Płatnik wyjaśnia, że stypendia przyznawane na podstawie Rozporządzenia nie wymagają uchwalenia odrębnego regulaminu przez Miasto Zamość, gdyż wszystkie wytyczne zapisane zostały w w/w Rozporządzeniu.

Zdaniem wnioskodawcy w/w stypendia zwolnione są z opodatkowania, gdyż przyznawane są na podstwie ustawy o systemie oświaty, mają charakter stypendium edukacyjnego w ramach tworzonych przez Państwo programów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów.

Kwestię powyżej opisaną regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14 poz.176 z późn.zm).
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środów własnych szkół i uczelni – przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Zasady przyznawania pomocy materialnej dla ucznów ze środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy Rozdziału 8a – Pomoc materialna dla ucznów (art. 90b – art. 90u) ustawy o systemie oświaty. Przepis art. 90c ust. 2 powołanej wyżej ustawy o systemie oświaty stanowi, iż świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Zgodnie z art. 90c ust. 2 pkt 1, pkt 2 ustawy o systemie oświaty pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Do pomocy materialnej o charakterze socjalnym zalicza się stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Stosownie do § 2 ust. 1 powołanego Rozporządzenia Rady Ministrów uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którym do dnia 31 grudnia 2004 roku przyznano stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych na co najmniej 2005 r., przysługuje pomoc w formie stypendium.

Biorąc pod uwagę, iż wypłacana pomoc materialna dla uczniów o charakterze stypendium przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz pochodzą z budżetu państwa, podlegają zatem zwolnieniu z opodatkowania na podstawie w/w przepisu art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej sytuacji płatnik nie ma obowiązku sporządzenia informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT- 8 S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzenia takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40 b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.
Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: