Drukuj

Zapytanie Spółki dotyczyło: ustalenia, czy pracownikowi spółki zatrudnionemu na stanowisku kierowcy przysługują w związku z przejazdami opisanymi we wniosku diety i należności z tytułu podróży krajowych i zagranicznych, a jeśli tak, to czy są one objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PDOF.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznychstwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Zapytanie Spółki dotyczy ustalenia, czy pracownikowi Spółki zatrudnionemu na stanowisku kierowcy przysługują w związku z przejazdami opisanymi we wniosku z dnia 9 marca 2006 r. diety i należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, a jeśli tak, to czy są one objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą PDOF.
W tym samym wniosku Podatnik zapytuje - na wypadek gdyby w w/w zakresie uzyskał odpowiedź negatywną - czy faktury za noclegi w hotelach, opłaty parkingowe i za przejazdy autostradą podlegają odliczeniu do dochodu pracownika i opodatkowaniu.
W opisie stanu faktycznego Spółka wskazała, iż zajmuje się produkcją kosmetyków, które sama dostarcza do odbiorców w kraju i za granicą. W związku z przedmiotem swej działalności zatrudniła pracowników na stanowiskach kierowców. Z pracownikami tymi zawarła umowy o pracę, w których miejsce wykonywania pracy określono przez zapis "według potrzeb pracodawcy". Zgodnie z informacjami Spółki kierowcy dostają dyspozycje wyjazdów w piątki, a w trasy wyruszają w poniedziałki. Przewożą na rzecz pracodawcy towary na obszarze kraju oraz na trasach zagranicznych. Za okres podróży otrzymują należności ustalone zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie r.wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu pódróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) oraz poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 r.), zwanych dalej rozporządzeniami w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju.
W będącym przedmiotem niniejszej analizy wniosku Spółka poinformowała, iż kierując się interpretacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów zamierzała wypłacane pracownikom ww. należności traktować jako wynagrodzenia pracownicze i doliczać do ich dochodu podlegającego opodatkowaniu. Wywołało to protest kierowców. Jeden z nich zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności zakwalifikowania należności wypłacanych pracownikom - kierowcom w związku z odbywanymi przez nich podróżami jako diety i należności związane z "podróżą służbową". W udzielonej interpretacji przepisów prawa pracy PIP stanęła na stanowisku, że pracownicy zaangażowani jako kierowcy mogą znajdować się w stanie tzw. "podróży służbowej" i wtedy przysługują im należności na pokrycie kosztów związanych z taką podróżą.
Na tle takich okoliczności faktycznych Spółka formułuje stanowisko, że przejazdy kierowców przewożących w wykonaniu umów o pracę towary na obszarze kraju oraz poza granicami są podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi. W związku z powyższym za czas takich podróży przysługująpracownikowi diety oraz zwrot kosztów. Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PDOF należności te będą wolne od podatku do wysokości określonej w rozporządzeniach w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego nie potwierdza stanowiska Podatnika.
W myśl art. 9 ust. 1 ustawy PDOF opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zakres zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PDOF obejmuje diety i inne należności za czas:
a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży służbowej osobylniebędącej pracownikiem- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.
W myśl § 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1) przejazdów,
2) noclegów,
3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
4) innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PDOF, jeśli wyjazd pracownika ma charakter podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, to wypłacane mu z tego tytułu należności będą korzystały z zawartego w tym przepisie zwolnienia.
Art. 77(5) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) precyzuje kiedy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową.

Jak wynika z tego artykułu istotą podróży służbowej jest wykonywanie określonego zadania charakteryzującego się incydentalnością i tymczasowością pobytu w miejscu jego wykonania. Praca na stanowisku kierowcy nie może być identyfikowana z odbywaniem podróży służbowych w sytuacji, gdy wyjazdy mieszczą się w zakresie zwykłych obowiązków pracowniczych ustalonych w warunkach umowy o pracę. Podróż służbowa charakteryzuje się bowiem tym, że:
1. stanowi wyjątek od codziennych obowiązków pracownika wynikających z zawartej z nim umowy o pracę;
2. pracownik ma pewna swobodę wyboru m. in: godziny wyjazdu (powrotu), środka lokomocji, trasy.
Jak wynika z powyższego w pojęciu podróży służbowej nie mieści się stałe pokonywanie odległości w związku z wykonywaniem pracowniczych czynności prowadzenia samochodu w celu dostarczenia towarów do kontrahentów pracodawcy. W takim przypadku wyjazd z miejsca stałego pobytu nie oznacza rozpoczęcia przez pracownika podróży służbowej, a jedynie rozpoczęcia godzin normalnej pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego ujęte w art. 6 i 7 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 879, zwanej dalej ustawą o czasie pracy kierowców.
Podstawą wypłacania diet i innych należności za podróż służbową jest wykonywanie na zlecenie pracodawcy czynności poza zwykłymi obowiązkami pracowniczymi, tymczasem zgodnie z art. 6 § 2 ustawy o czasie pracy kierowców czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.
Ponadto stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o czasie pracy kierowców stanowiskiem pracy kierowcy jest:
1. siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstw i oddziały,
2. pojazd, który kierowca prowadzi,
3. każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi.
A zatem zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PDOF, podlegają tylko diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, które spełniają przesłanki wynikające z ww. przepisów. Z przytoczonego przez Spółkę stanu faktycznego wynika natomiast, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę jako kierowcy wyjeżdżają w trasy na obszarze i poza granicami kraju wykonując obowiązki pracownicze, jakie wynikają ze specyfiki zawodu kierowcy.
Brak jest w związku z tym podstaw do zastosowania dla należności wypłacanych z tytułu pokrycia wydatków za czas ich podróży zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PDOF.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przepisy prawa podatkowego tut. Organ stoi na stanowisku, iż wypłacane kierowcom należności na pokrycie kosztów wyjazdów, a więc kosztów noclegu, wyżywienia i inne, stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 9 ust. 1, wobec braku wyraźnego zwolnienia w art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy.
Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że nie jest organem uprawnionym do wypowiadania się na temat opinii czy stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w/s interpretacji Kodeksu Pracy.Udzielając odpowiedzi na zapytanie dotyczące obowiązku doliczania do dochodu pracownika faktur za noclegi w hotelach, opłat parkingowych i opłat za przejazdy autostradą tut. Organ informuje, że stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej na obszarzeStrona 3/4kraju do kosztów pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy związanych z odbywanymi przez niego podróżami zaliczane są koszty noclegów w hotelu (§ 2 pkt 2 rozporządzenia). Należności wypłacone kierowcom na podstawie faktur za hotel powinny być w opinii tut. Organu doliczone do przychodu podatkowego pracownika, a nie - jak twierdzi Spółka we wniosku - do dochodu. Są to bowiem należności z tytułu podróży pracownika, a wszelkie diety i należności wypłacane w związku z przemieszczaniem się przez pracownika-kierowcy w ramach zwykłych obowiązków pracowniczych stanowią przychód z art. 12 ust. 1 ustawy PDOF, nie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PDOF. Natomiast nie ma podstaw do tego, by kwoty zapłacone przez kierowcę tytułem opłat za autostradę i opłat parkingowych traktować jako zwrot jego kosztów. Są to koszty przedsiębiorcy, na rzecz którego kierowca świadczy usługi i w zastępstwie którego te opłaty uiszcza dokumentując je rachunkami lub fakturami, które rozliczy przedsiębiorca jako koszty działalności gospodarczej.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa, prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia stosownie do art. 222 w związku z art. 239 cytowanej wyżej ustawy.

Podobne interpretacje: