Drukuj

Czy do ustalania wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych w poszczególnych miesiącach na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej należy stosować metodę kasową czy memoriałową?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak RCH/06/14/12/2005 z dnia 14.12.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie odpowiedzi na zagadnienie piąte przedstawione we wniosku stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Ze złożonego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego wynika, że Wnioskodawca w oparciu o otrzymane w dniu 22 marca 1999 r. zezwolenie, wydane przez ... Sp. z o.o. zmienione następnie Decyzją Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2004 r., Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny (SSE)"

W przedmiotowym wniosku Spółka zwraca się o wyjaśnienie pięciu kwestii mających związek z działalnością prowadzoną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zapytanie piąte zawarte we wniosku dotyczy kwestii, czy do ustalania wartości nakładów inwestycyjnych ponoszonych w poszczególnych miesiącach, należy stosować metodę kasową czy memoriałową. Spółka powołuje przy tym § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232) dotyczący dyskontowania kosztów inwestycji. Zdaniem Spółki ustalanie dochodu zwolnionego z opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej dokonywane jest na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych stosownie z ustawą o rachunkowości, więc również określenie rzeczywistych kosztów inwestycji będących podstawą do ustalenia wielkości przysługującego zwolnienia w podatku dochodowym, powinno wynikać z ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowości przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych należy stosować zasadę memoriału.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, co następuje.
Na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232 ze zm.) koszty inwestycji i wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia. Przepis określa zasady dyskontowania wydatków odnosząc się do wydatków poniesionych w okresach, o których mowa w treści przepisu. Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.02.2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 32, poz. 270) przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej, winni przeliczyć wartość dotychczas poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy według sposobu określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z 8.02.2005 r. Spółka winna zatem zdyskontować koszty inwestycji zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232 ze zm.). Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:
1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,
2) rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
Jak stanowi § 7 ww. rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (należy do nich Wnioskodawca), za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji określone w § 6, a także koszty z tytułu wkładów niepieniężnych wniesionych do ich przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określone w § 6 ust. 1-4.
Zdaniem tut. Organu brak jest dostatecznych przesłanek by przyjąć, że pojęcie "koszty inwestycji" użyte w § 7 ww. rozporządzenia odwołuje się do metody kasowej rozpoznawania poniesionych wydatków. W ocenie tut. Organu pojęcie "koszty" inwestycji rozumiane być winno jak pojęcie "kosztów uzyskania przychodów", o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za koszt inwestycji może być więc uznany zarówno koszt faktycznie zrealizowany w ujęciu kasowym, jak i koszt w związku, z którym nie dokonano płatności, ale wpłynął na zmianę wysokości aktywów lub pasywów podatnika. Otrzymanie przez Spółkę faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne jest równoznaczne z poniesieniem kosztów, które pod warunkiem zaliczenia ich do wartości początkowej środków trwałych stanowią koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą. Można zarazem wskazać, że w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.10.1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912 ze zm.) przepis § 6 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. stanowił, że za wydatki inwestycyjne uważa się wydatki "faktycznie poniesione", a zatem różnił się od brzmienia przepisu § 6 obecnego rozporządzenia.
W § 9 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232 ze zm.) podano wzór według którego określa się zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy, przy czym symbol "n" użyty w ww. wzorze oznacza liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek. Uwzględniając powyższe, zdaniem tut. Organu, dla zdyskontowania wydatków objętych pomocą dniem poniesienia kosztów inwestycyjnych jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatnik otrzymał fakturę, choć nie rozstrzygają o tym, jak wskazano we wniosku, przepisy o rachunkowości.
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
W dacie wydania postanowienia w sprawie objętej wnioskiem nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej uiszczanej w postaci znaków opłaty skarbowej, która wynosi 5 zł od podania (50 gr za każdy załącznik).

Podobne interpretacje: