Drukuj

Czy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dodatek mieszkaniowy i zwrot poniesionych kosztów z Komitetu Pomocy Społecznej są dochodem oraz czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, iż stanowisko Pana ... , zamieszkałego w ... przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 25.05.2006 r.), uzupełnionym w dniu 04.08.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania za dochód oraz zwolnienia od podatku dochodowego kwot nw. świadczeń:
- zasiłku stałego,
- zasiłku okresowego,
- zasiłku celowego,
- dodatku mieszkaniowego,
- zwrotu poniesionych kosztów z Komitetu Pomocy Społecznej,
jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W dniu 04.08.2006 r. podatnik uzupełnił stan faktyczny w sprawie.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik będąc osobą fizyczną otrzymuje świadczenia w postaci zasiłku stałego, zasiłku okresowego i celowego oraz dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także w postaci zwrotu poniesionych kosztów z Komitetu Pomocy Społecznej (zwrot ów jest dokonywany w ramach realizacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej zadania z zakresu pomocy społecznej zleconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

Ponadto podatnik zawarł we wniosku informację, iż kwoty zasiłku stałego i dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ... ma "wliczane jako dochód a dodatek mieszkaniowy odliczany z zasiłku stałego".

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego podatnik sformułował stanowisko, zgodnie z którym ww. świadczenia stanowią dochód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają opodatkowaniu jako przychód zwolniony od podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 79 cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej. Kwestie związane z przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Natomiast stosownie do art. 2 ust. 2 tejże ustawy pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zasady zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określone zostały w art. 25 ww. ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej "organami", mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

W związku z powyższym należy uznać, że wymienione w art. 36 ww. ustawy o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego, zasiłku okresowego i zasiłku celowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak też zwrot poniesionych kosztów z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej, mimo że stanowią dochód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, to podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast jeśli chodzi o kwoty otrzymywanego dodatku mieszkaniowego, to stosownie do zapisu art. 21 ust. 1 pkt 97 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dodatki mieszkaniowe i ryczałty na zakup opału, przyznane na podstawie odrębnych przepisów o dodatkach mieszkaniowych.

A zatem, podobnie jak w przypadku ww. świadczeń z pomocy społecznej, kwoty otrzymywanego dodatku mieszkaniowego będą stanowiły dla podatnika dochód, jednak dochód ten jest wolny od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... postanowił jak w sentencji.

Jednocześnie, nawiązując do zawartej we wniosku informacji, iż kwoty zasiłku stałego i dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ... podatnik ma "wliczane jako dochód a dodatek mieszkaniowy odliczany z zasiłku stałego", tut. organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii związanych z kwalifikacją wymienionych przez podatnika świadczeń jako dochodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pozostaje bez wpływu na uznanie tych świadczeń za dochody dla ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej na gruncie odrębnych przepisów.

Niniejsze postanowienie zostało wydane, na mocy art. 143 ww. Ordynacji podatkowej, z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... .

POUCZENIE

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku - Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a) za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia powyższego postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) wniesione zażalenie winno zawierać znaki opłaty skarbowej w wys. 5,00 zł.

Podobne interpretacje: