Drukuj

Czy wypłacany równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypałacany uprawnionym emerytom i rencistom Służby Więziennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 253 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia decyzję ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach znak: PD2-4151-27/05 - z dnia 15.06.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypłacanego emerytom i rencistom Służby Więziennej wydana dla Aresztu Śledczego w Kielcach.

Zgodnie z przepisem art. 253 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - decyzja ostateczna, na mocy, której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ja wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 38 w/w ustawy - wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Stosownie do przepisu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002r. Nr 207, poz. 1761) - funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wysokość oraz szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty równoważnika z uwzględnieniem właściwości organów w tych sprawach, a także sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 132, poz. 1234).

Zatem w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywany przez emerytów Służby Więziennej równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, mieści się w zakresie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21. ust. 1 pkt 38 powołanej ustawy podatkowej - do wysokości limitu 2.280 zł., przy czym zaznacza się, iż limit ten dotyczy sumy wszystkich świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów za te świadczenia otrzymane przez emeryta lub rencistę. Nadwyżka powyżej tej kwoty zgodnie z treści art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Podobne interpretacje: