Drukuj

Czy diety z tytułu służbowych podróży zagranicznych przysługujące pracownikowi - kierowcy stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu podania z dnia 3.07.2006 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, że przedstawione w podaniu stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 3.07.2006 r. (data wpływu do tut. urzędu 4.07.2006 r.) zwrócił się pan w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a w szczególności pyta pan, czy diety z tytułu służbowych podróży zagranicznych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...) Z przedstawionego przez pana stanu faktycznego wynika, że jest pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie "T." z siedzibą w C., która świadczy międzynarodowe usługi transportowe. Praca pana - jako kierowcy - polega w znacznej części na zagranicznych wyjazdach. Z tego tytułu oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują panu diety wypłacane w walucie euro. Wysokość tych diet nie jest uwzględniana i nie wpływa na ustalenie wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, chorobowe czy wypadkowe odprowadzanych do ZUS. Pana zdaniem diety przysługujące panu w czasie zagranicznych podróży służbowych nie stanowią dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika (...) do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej, na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (...). Kwestię wysokości przysługujących diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 1991).

Mając na uwadze przedstawiony przez pana stan faktyczny oraz aktualny stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie podziela pana stanowisko, że przysługujące panu diety z tytułu podróży służbowych nie stanowią dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli zaś chodzi o kwestię wpływu wysokości otrzymywanych diet na wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do ZUS, Urząd Skarbowy nie jest właściwym organem do zajmowania stanowiska w tej sprawie.

Podobne interpretacje: