Drukuj

Czy wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację Programu podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili, gdy wypłata wynagrodzenia następuje z konta podstawowego Stowarzyszenia a następnie refundowana z rachunku wydzielonego.

P o s t a n o w i e n i e


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów działając na podstawie przepisów art.216 §1 i art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a §1 znak SUU/4628/EQUAL/)5z dnia 12.10.2005 r. (wpływ do organu podatkowego w dniu 16.12.2005r.) postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.


Stan faktyczny zawarty we wniosku:


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , iż Stowarzyszenie w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zatwierdzonego na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 ( Dz.U. z 2004r. nr 189, poz.1948) , realizuje w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju projekt " PEŁNIA ŻYCIA - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych".

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 15 poz. 148 z późn.zm.) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju ( Dz.U. z 2004r. nr 116 poz. 1206 z późn.zm.) środki finansowe, przekazywane w ramach PIW EQUAL są kwalifikowane jako publiczne środki krajowe i publiczne środki wspólnotowe, do których wydatkowania stosuje się przepisy o dotacjach celowych (art.3 ust.1 pkt.2 w związku z art. 30a ustawy o finansach publicznych.

Stowarzyszenie w 2005 i 2006 realizując bezpośrednio cel Programu finansowego ze środków przekazywanych na wykonanie zadań mieszczących się w obszarach działania PIW EQUAL wypłaca wynagrodzenia w oparciu o zawarte umowy o pracę i umowy cywilnoprawne osobom bezpośrednio realizującym cel Programu.

Zgodnie z § 7 Umowy dofinansowania Działania 1 w ramach Programu Operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, płatności na rzecz Stowarzyszenia przekazywane są w transzach na wydzielony rachunek bankowy przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

W praktyce mają miejsce znaczne opóźnienia w przekazywaniu środków. W związku z tym Stowarzyszenie jest zmuszone wypełniać swoje zobowiązania wobec osób bezpośrednio realizujących cel Programu w ramach zawartych umów o pracę i umów cywilnoprawnych, wypłacając należne wynagrodzenia z rachunku bieżącego, a nie specjalnie w tym celu wydzielonego. Po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji ZG PSOUU dokonuje refundacji poniesionych kosztów (wydatków) - w tym wynagrodzeń - z rachunku wydzielonego na rachunek bieżący.


Stanowisko wnioskodawcy co do stanu faktycznego.


Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wynagrodzenia wypłacane w powyżej opisany sposób:

  • pracownikom Stowarzyszenia bezpośrednio realizującym cel PIW EQUAL;
  • osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych przez Stowarzyszenie bezpośrednio realizujących cel PIW EQUALpodlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy: zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Wskazane powyżej przepis zawiera zwolnienie od podatku, dochodów osób fizycznych pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, z tym że zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku dochodów osób fizycznych którym podatnik - bezpośrednio realizujący cel programu - zlecił bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powyższego przepisu wynika, iż zarówno dochody pracowników uzyskiwane na podstawie umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych, zawartych z podmiotem, który jako pierwszy otrzymał bezzwrotną pomoc, a której przedmiotem jest bezpośrednia realizacja celu programu, spełniają przesłanki do zastosowania art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym

Tak więc wynagrodzenia otrzymane przez osoby bezpośrednio realizujące cel PIW EQUAL - zatrudnione przez Stowarzyszenie na podstawie umów o pracę jak również umów cywilnoprawnych, wypłacane z środków pomocowych są z zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast wynagrodzenia wypłacane osobom realizującym cel Programu z rachunku bieżącego Stowarzyszenia a nie ze specjalnie wydzielonego rachunku bankowego,na który zostają przekazywane środki przez Instytucję Zarządzającą EQUAL nie korzystają ze zwolnienia na mocy w/w art. 21 ust.1 pkt.46 .

Powyższy obowiązek wypłaty wynagrodzeń ze specjalnie wydzielonego rachunku bankowego nie wynika wprost z przepisów rangi ustawa lub rozporządzenie, jednakże w dalszym ciągu w przedmiotowej sprawie obowiązuje pismo Ministerstwa Finansów dnia 23 stycznia 1997r. (PO 5/AHR-0100/97) oraz z dnia 23 lutego 1998r. (PO 4/AK-802-79/1/98), z których jednoznacznie wynika, iż zapłata za wykonanie prac służących realizacji celu pomocy ma pochodzić ze środków pomocowych, tj. z rachunku dysponenta, beneficjenta, bezpośredniego wykonawcy, na którym ulokowane są wyłącznie środki pomocowe..

Mając powyższe na uwadze organ podatkowy postanowił ja w sentencji.

Podobne interpretacje: