Drukuj

dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania wypłacanym żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.2006 r., znak: II US.PB-I-415/41/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 30.05.2006 r.) w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważników za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania i wyekwipowania, wypłacanym żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej.

Pismem z dnia 25.04.2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 30.05.2006 r) jednostka wojskowa zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie płatnika dotyczyło m.in. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania wypłacanym żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej. Zdaniem płatnika równoważnik za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania, wypłacany żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ żołnierz zawodowy w okresie, za który wypłacany jest przedmiotowy równoważnik zobligowany był do noszenia umundurowania.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 14.06.2006 r., znak: II US.PB-I-415/41/06, uznał, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe, bowiem aby wypłacany równoważnik mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, musi być spełniony warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Natomiast równoważnik za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania wypłacany jest przez wnioskodawcę w momencie, gdy żołnierz zwalniany jest z zawodowej służy wojskowej i noszenie munduru nie należy już do jego obowiązków.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po przeanalizowaniu wniosku jednostki wojskowej z dnia 25.04.2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 30.05.2006 r.) oraz treści postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.2006 r., znak: II US.PB-I-415/41/06, zważył, co następuje:

Stosownie do zapisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 10 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Obowiązek noszenia umundurowania, przez żołnierzy zawodowych został określony w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.), natomiast uprawnienie do otrzymania umundurowania, wyekwipowania i uzbrojenia oraz, w określonych przypadkach, wyżywienia albo równoważnika pieniężnego w zamian za te należności wynika z art. 66 ust. 3 pkt 1 tej ustawy. Zgodnie zaś z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 25.06.2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 153, poz. 1615 ze zm.), żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, w tym ubiorów cywilnych i wyekwipowania, przyznaje się równoważnik pieniężny. Z kolei w myśl § 3 ust. 1 tego rozporządzenia żołnierzowi zawodowemu wypłaca się równoważnik za:

  • nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w przepisach o warunkach i normach umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, do których żołnierz nabył uprawnienia, lecz ich nie pobrał,
  • każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze.

Ponadto z treści § 9 ww. rozporządzenia wynika, że równoważnik za dany rok kalendarzowy przysługuje również żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca danego roku kalendarzowego, wypłata równoważnika następuje do 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wypłacone żołnierzom zawodowym, zwalnianym ze służby wojskowej w okresie od 1 stycznia do 31 kwietnia danego roku kalendarzowego, równoważniki za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania oraz wyekwipowania, których używanie należy do obowiązków żołnierzy zawodowych i do których żołnierze nabyli uprawnienia, lecz ich nie pobrali w naturze, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak z powyższego wynika, płatnik we wniosku z dnia 25.04.2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 30.05.2006 r.) przedstawił prawidłowe stanowisko dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania i wyekwipowania przysługujących żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Podobne interpretacje: