Drukuj

dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za każdy zakończony rok przedłużenia okresów użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze, wypłacanych żołnierzom zawodowym pełniącym służbę i żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.2006 r., znak: II US.PB-I-415/42/06, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 30.05.2006 r.), w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważników, za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze, wypłaconych żołnierzom zawodowym.

Pismem z dnia 25.04.2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 30.05.2006 r.) jednostka wojskowa zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Zapytanie płatnika dotyczyło m.in. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za każdy zakończony rok przedłużenia okresów użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze, wypłacanych żołnierzom zawodowym pełniącym służbę i żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej. Zdaniem płatnika równoważnik za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze i wypłacanych żołnierzom pełniącym służbę, jak i zwalnianym z zawodowej służby wojskowej jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż żołnierz zawodowy w okresie, za który wypłacany jest przedmiotowy równoważnik zobligowany był do noszenia umundurowania.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanowieniem z dnia 14.06.2006 r., znak: II US.PB-I-415/42/06, uznał, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe, bowiem aby wypłacony równoważnik mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, musi być spełniony warunek określony w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Natomiast równoważnik, za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania umundurowania, nie jest ekwiwalentem za nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania, a jedynie "nagrodą za oszczędność". Co prawda używanie munduru należy do obowiązków żołnierza zawodowego, ale żaden z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia wypłacanej należności za przedłużenie okresu użytkowania ubioru służbowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po przeanalizowaniem wniosku jednostki wojskowej z dnia 25.04.2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 30.05.2006 r.) oraz treści postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.06.2006 r., znak: II US.PB-I-415/42/06, zważył, co następuje:

Stosownie do zapisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c tej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór.

Obowiązek noszenia umundurowania, przez żołnierzy zawodowych wynika z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) natomiast uprawnienie do otrzymania umundurowania, wyekwipowania i uzbrojenia oraz, w określonych przypadkach, wyżywienia albo równoważnika pieniężnego w zamian za te należności, wynika z art. 66 ust. 3 pkt 1 tej ustawy. Zgodnie zaś z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 25.06.2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 153, poz. 1615 ze zm.), żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, w tym ubiorów cywilnych i wyekwipowania, przyznaje się równoważnik pieniężny. Ponadto z treści § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wynika, że żołnierzowi zawodowemu wypłaca się równoważnik za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze. Wysokość równoważnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, a także rodzaje przedmiotów umundurowania, za które się go wypłaca, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia - (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia). Z kolei § 9 ww. rozporządzenia stanowi, że żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca danego roku kalendarzowego przysługuje równoważnik za dany rok kalendarzowy, wypłata równoważnika następuje do 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro przepisy prawa nakazują żołnierzom zawodowym używanie ubioru służbowego (umundurowania), oraz przewidują możliwość przedłużenia okresu użytkowania tego umundurowania wypłacane żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową, jak i zwalnianym z tej służby w okresie od 1 stycznia do 31 marca danego roku kalendarzowego, równoważniki za każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawi art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak z powyższego wynika, płatnik we wniosku z dnia 25.04.2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 30.05.2006 r.) przedstawił prawidłowe stanowisko dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych równoważników za każdy zakończony rok przedłużenia okresów użytkowania przedmiotów umundurowania wydanych w naturze wypłacanych żołnierzom zawodowym pełniącym służbę i żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Podobne interpretacje: