Drukuj

Czy w związku ze zmianą art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (uchylającego zwolnienie od podatku dochodu z tytułu prowadzenia szkół) dochody towarzystwa prowadzącego szkoły będą od 1 stycznia 2007 r. korzystały ze zwolnienia z podatku z art. 17 ust. 1 pkt 4 pkt 4 lub 6c, które obowiązują przed art. 17 ust. 1 pkt 7?.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stwierdza, że stanowisko Towarzystwa w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu prowadzenia szkól w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 października 2006 r. Towarzystwo zwróciło się o interpretację przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 6c w związku z uchyleniem pkt 7 art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i brakiem zwolnienia od 1 stycznia 2007 r.).
Wątpliwości dotyczą zwolnienia z podatku po 1 stycznia 2007 r. Towarzystwa z tytułu prowadzenia szkoły.
Towarzystwo działające na podstawie prawa o stowarzyszeniach jest organem założycielskim Zespołu Szkół Społecznych w X.

Zespół Szkół Społecznych w skład, którego wchodzą liceum i gimnazjum jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiada ją organ założycielski.
Na wniosek stowarzyszenia Zespół Szkół Społecznych został wpisany przez Prezydenta Miasta do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Towarzystwo korzysta z przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 (jako podatnik, którego celem statutowym jest działalność oświatowa), a po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego - z art 17 ust. 1 pkt 6c.
Zdaniem Jednostki winna ona korzystać ze zwolnienia z ww. podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 6c, które obowiązują przed art. 17 ust. 1 pkt 7.

Stanowisko Jednostki jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy niebędący przedsiębiorstwami państwowymi, sółdzielniami lub spółkami, których celem statutowym jest m.in. działalność naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, mają wolne od podatku dochodowego dochody w części przeznaczonej na te cele.
Powyższe odnosi się zarówno do szkół, placówek publicznych jak i niepublicznych.
W sytuacji, jeżeli szkoły i placówki niepubliczne prowadzone są przez stowarzyszenia lub fundacje mają prawo do korzystania z ww. przepisu.

Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 6c stanowi, że wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.
Art. 4.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) stanowi, że sfera zadań publicznych obejmuje zadania m. in. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zatem dochód stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego realizującej zadania w zakresie oświaty będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność statutową.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
W dacie złożenia wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie:
Na powyzsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu w termini 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: