Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu dochód ze sprzedaży działki leśnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze darowizny?

Wnioskodawcy w czerwcu 2005 nabyli od brata nieruchomość leśną wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego. Nabycie nastąpiło w drodze darowizny. Małżonkowie w chwili obecnej posiadają #189; udziału w działce leśnej o pow. 1.51 ha i są w trakcie znoszenia współwłasności. Po zakończeniu postępowania mają zamiar sprzedać przedmiotową działkę. Ponadto zgodnie z oświadczeniem małżonków w wyniku sprzedaży działka nie utraci charakteru leśnego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny wnioskodawcy stoją na stanowisku, że nie powinni płacić podatku dochodowego, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 i 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody te są zwolnione z podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w lit. a)-c) - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Zgodnie zaś z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w updof, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.
A zatem w przedmiotowej sprawie będzie mieć zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. Przepis ten stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art.10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 (i 2a) w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.
W ust. 2 wyłączono ze zwolnienia te przychody, gdy przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest sprzedaż nieruchomości, lub sprzedaż nieruchomości wiąże się z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Nadto w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy (przepis ten nie uległ zmianie od 01.01.2007 r.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.
Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy uznaje stanowisko wnioskodawców w niniejszej sprawie za prawidłowe.

Podobne interpretacje: