Drukuj

Pytanie w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego zasiłku na zagospodarowanie. Stan faktyczny: żołnierzowi, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej wypłacono zasiłek na zagosodarowanie na podstawie art. 82 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie żołnierzy zawodowych ( Dz.U. Nr 179, poz.1750 ). Art. 82 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych stanowi, że żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub kontrakt na pełnienie służby terminowej przez okres nie krótszy niż pięć lat, przysługuje zasiłek na zagospodarowanie po objęciu stanowiska służbowego. Zdaniem Strony zasiłek na zagospodarowanie jest dochodem zwolnionym od podatku.

D e c y z j a

Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.01.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 22.12.2006r. Nr PO V/415-29/06 w zakresie interpretacji przepisów prawa
– odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 02.10.2006r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego żołnierzowi, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej.

W ocenie Podatnika powyższy przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm), a tym samym od przyznanego na mocy decyzji nr 292/2006/B Dowódcy 32. Bazy Lotniczej z dnia 06.09.2006r. w kwocie 3.024,00 zł, zasiłku na zagospodarowanie, niesłusznie został potrącony podatek. Organ podatkowy I instancji postanowieniem z dnia 22.12.2006r. Nr PO V/415-29/06 ocenił, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 14 w/w ustawy o podatku dochodowym, aby kwota otrzymanego przez pracownika zasiłku na zagospodarowanie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, musi być wypłacona w związku z przeniesieniem służbowym. W przypadku Podatnika ten warunek nie został spełniony, ponieważ otrzymał on zasiłek na zagospodarowanie w związku z wyznaczeniem do pełnienia służby. Nie godząc się z rozstrzygnięciem w/w postanowienia organu I instancji, w dniu 02.01.2007r. Podatnik złożył zażalenie, w którym podtrzymał stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 02.10.2006r.oraz wniósł o zwrot niesłusznie potrąconego podatku w kwocie 574,56 zł od wypłaconego zasiłku na zagospodarowanie. W załączeniu Podatnik przedłożył:
- Wytyczne Szefa Finansów Dowództwa Garnizonu dot. wypłaty zasiłku na zagospodarowanie,
- Wyjaśnienia dot. wypłaty zasiłku na zagospodarowanie –WIF Wyższej Szkoły Oficerskiej
wskazując treść powyższych pism jako podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wypłat zasiłku na zagospodarowanie kolegom Podatnika – absolwentom Wyższej Szkoły Oficerskiej wyznaczonym rozkazem Ministra Obrony Narodowej do pracy w jednostkach bazy lotniczej na terenie kraju.

W wyniku dokonanej analizy przedłożonych dokumentów oraz przepisów prawa podatkowego, stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego zawarte w wyżej wymienionym postanowieniu uznaję za prawidłowe.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku Podatnikowi wypłacono zasiłek na zagospodarowanie na podstawie art. 82 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750 ze zm). Art. 82 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub kontrakt na pełnienie służby terminowej przez okres nie krótszy niż pięć lat, przysługuje zasiłek na zagospodarowanie po objęciu stanowiska służbowego. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust.1 pkt 14 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.Zauważyć należy, że ulgi podatkowe stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania i w związku z tym treść przepisów regulujących zwolnienia z opodatkowania należy interpretować ściśle. Zgodnie ze ścisłą interpretacją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby kwota otrzymanego przez pracownika zasiłku na zagospodarowanie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania, musi być wypłacona w związku z przeniesieniem służbowym. Zatem zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14 nie obejmuje tych podatników, którzy otrzymali zasiłki na zagospodarowanie nie związane z przeniesieniem służbowym, a taka sytuacja zaistniała w przypadku Podatnika.Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie cel zwolnienia określonego w/w przepisem ustawy podatkowej nie został spełniony, wypłacony Podatnikowi zasiłek na zagospodarowanie nie jest podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz stanowi przychód ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Podobne interpretacje: