Drukuj

dotyczy działalności w ramach zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.04.2004 r. (znak: PUS I/423/39/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w następujący sposób:

Przepisy ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840) określiły w art. 5 zasady zwolnień podatkowych (obowiązujące od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej) dla przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie uzyskane przed dniem 1.01.2001 r. w miejsce stosowanych zwolnień na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) w jej brzmieniu do dnia 31.12.2000 r., odpowiednio:

  • w art. 5 ust. 1 dla małych i średnich przedsiębiorców - na zasadach określonych w przepisach rozporządzeń ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne wydanych na mocy ww. ustawy z 1994 r. o sse w ich brzmieniu do dnia 31.12.2000 r.,
  • w art. 5 ust. 2 dla dużych przedsiębiorców - na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ograniczeniem wielkości zwolnień do maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1.

Przepisy art. 5 ust. 6 wskazanej ustawy z dnia 2.10.2003 r. określiły ponadto zachowanie prawa do zwolnień, o których mowa w art. 5 ust. 1 przez małych i średnich przedsiębiorców z wyjątkiem enumeratywnie wskazanych przypadków utraty tego prawa, tj.:

  1. zbycia 100 % wkładów, udziałów lub akcji przedsiębiorców będącego małym lub średnim przedsiębiorcą,
  2. połączenia się spółki będącej małym lub średnim przedsiębiorcą z inną spółka,
  3. nabycia przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą.

Wskazane przepisy odnoszące się do zachowania prawa do zwolnień oraz jego utraty stanowią, iż po stronie konkretnego podmiotu musi być spełniony warunek posiadania statusu małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) z uwzględnieniem warunków określonych w art. 5 ust. 5 wskazanej wyżej ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o sse.

Odnosząc się do sytuacji przedstawionej w piśmie firmy K. spółka z o.o. z dnia 10.03.2004 r., w przypadku połączenia się dwóch spółek z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), tj. połączenia przez przejęcie jednej spółki przez drugą spółkę, problem utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 2.10.2003 r. nie miałby miejsca, jeśli w ocenie jednostki łączące się spółki nie spełniają warunków, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o sse. W związku z planowanym połączeniem spółek poprzez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) – M. spółka z o.o. w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zastosowanie będzie miał art. 494 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych a także przepis art. 93 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Przepisy powyższe wskazują, ze spółka przejmująca występująca aktualnie pod nazwą K. spółka z o.o. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej M. spółka z o.o., w tym we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Tak więc, jeżeli spółka przejmująca (K.) nie będzie małym lub średnim przedsiębiorcą, będzie miał do niej w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zastosowanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zapisem art. 5 ust. 2 ustawy o sse z dnia 2.10.2003 r., przy czym po zmianie zezwolenia na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o sse, będzie miał do niej zastosowanie przepis art. 7 ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o sse, a dla ustalenia dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej będzie uwzględniała koszty inwestycji poniesione przez siebie w ramach zezwolenia, od dnia uzyskania zezwolenia do dnia 31.12.2006 r. oraz koszty inwestycji poniesione przez przejętą spółkę od dnia uzyskania zezwolenia do dnia połączenia, związane ściśle z sukcesją praw i obowiązków.

Podobne interpretacje: