Drukuj

1. czy zakład pracy ponosząc koszty na opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka swojego pracownika, doliczy poniesiony wydatek do dochodu pracownika?2. czy ten sam zakład pracy może przekazać pieniądze na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 2.890,- zł, na kilka takich turnusów, w takich samych kwotach, 3. oraz czy ten sam zakład pracy może wpłacić pieniądze do innego Ośrodka Rehabilitacyjnego, lub Fundacji Dzieciom w Warszawie, w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2004 roku, uzupełnionym- po otrzymaniu wezwania z dnia 18 marca 2004r. Nr. DL-II-410-45/04, pismem złożonym w tut. Organie podatkowym w dniu 25 marca 2004 r, działając zgodnie z przepisami art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia;

Z treści złożonego pisma wynika iż ma Pani następujące wątpliwości:

  1. czy zakład pracy ponosząc koszty na opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka swojego pracownika, doliczy poniesiony wydatek do dochodu pracownika?
  2. czy ten sam zakład pracy może przekazać pieniądze na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 2.890,- zł, na kilka takich turnusów, w takich samych kwotach,
  3. oraz czy ten sam zakład pracy może wpłacić pieniądze do innego Ośrodka Rehabilitacyjnego, lub Fundacji Dzieciom w Warszawie, w tym samym roku podatkowym.

Pani zdaniem dopłaty zakładu pracy do turnusów rehabilitacyjnych niepełnosprawnego dziecka pracownika , nawet stosowane kilkakrotnie w ciągu roku , są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odnosząc się do Pani stanowiska, przedstawiam co następuje: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z póź. zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo - opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra- niezależnie od ich wysokości
  • z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Wobec powyższego , jeżeli środki przekazane przez zakład pracy, pochodzą z tych funduszy, korzystają ze zwolnienia od podatku w całości, bez względu na ich wysokość, na podstawie cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym. Nie ma również znaczenia, czy opłata za turnus rehabilitacyjny dokonywana jest raz, czy też kilkakrotnie w roku kalendarzowym, istotne jest natomiast źródło finansowania (fundusz socjalny lub zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.

Podobne interpretacje: