Drukuj

dot. zwolnienia stypendiów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 i pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Działając na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i 2, art. 216 § 1, art. 218 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z
  • art. 21 ust. 1 pkt 40 i pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.09.2006 r. (data wpływu 12.09.2006 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - postanawia uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku przez U. Stypendia przyznawane i wypłacane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym na płatniku tych stypendiów nie ciążą obowiązki określone w art. 35 ust. 10 powołanej powyżej ustawy (sporządzanie informacji PIT-8S).

Wnioskiem z dnia 07.09.2006 r. (data wpływu w dniu 12.09.2006 r.) U. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego - w kwestii czy stypendia wypłacane przez U. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że U. udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Natomiast zasady udzielania w/w pomocy materialnej określa regulamin, który ustala między innymi sposób przyznawania stypendium w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Forma, tryb i sposób udzielania stypendiów został uchwalony przez Radę Gminy zgodnie z art. 90 f powołanej powyżej ustawy o systemie oświaty, i podany do publicznej wiadomości. Stypendia te są wypłacane kilka razy w ciągu roku szkolnego, a ich wysokość nie może przekroczyć 112,00 zł miesięcznie, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 stypendia te były wypłacane przez 3 miesiące oraz zastosowano zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednocześnie sporządzając na koniec roku podatkowego informacje PIT-8S.

W ocenie U. wypłacane stypendia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy, a w związku z tym sporządzanie informacji PIT-8S nie jest konieczne.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W oparciu o ten przepis ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznane na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Natomiast według art. 21 ust. 1 pkt 40b powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od opodatkowania są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznawane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 10 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37. Obowiązującym w tym zakresie wzorem informacji jest informacja o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S, która została określona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 224, poz. 2225).

Z powyższych uregulowań wynika, że płatnik wypłacający świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w formie:

  • stypendium dla uczniów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 w/w ustawy nie ma obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium,
  • stypendium dla uczniów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b w/w ustawy ma obowiązek sporządzić informację PIT-8S.

Stosownie do art. 90b ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Przepisy rozdziału 8a w/w ustawy o systemie oświaty dotyczące pomocy materialnej dla uczniów określają w art. 90c, że pomoc taka ma charakter socjalny albo motywacyjny, a świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są np. stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, natomiast świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są np. stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 90n ust. 2 i ust. 3 powołanej powyżej ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek lub z urzędu. W myśl zapisu art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy ma uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz zgodnie z zapisem art. 90m świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Natomiast w art. 90p ust. 1 w/w ustawy określono, iż udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na dofinansowanie których gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Z przedstawionego przez U. we wniosku stanu faktycznego wynika, że stypendia szkolne i zasiłki szkolne są przyznawane i wypłacane w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty (rozdział 8a) i pochodzą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanego z budżetu państwa dotacją celową.

W związku z powyższym, wypłacane przez Wnioskodawcę jako płatnika stypendia szkolne i zasiłki będące pomocą materialną o charakterze socjalnym korzystają ze zwolnienia określonego art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej sytuacji Płatnik nie ma również obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S, gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający obowiązek sporządzania takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy.

Podobne interpretacje: