Drukuj

Czy otrzymane na podstawie wyroku sądowego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 11.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w indywidualnej sprawie, w kwestii opodatkowania, otrzymanego na podstawie wyroku sądowego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku – za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2007r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie,w kwestii opodatkowania, otrzymanego na podstawie wyroku sądowego, odszkodowaniaza bezumowne korzystanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w X z nieruchomości będącejw wieczystym użytkowaniu podatnika i jego małżonki.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz przedłożonego w dniu 15.02.2007r. wyroku sądowego wynika, że w dniu 25.10.1995r. podatnik nabył, w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej, prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonejw X. W październiku żona wnioskodawcy rozpoczęła działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna na przedmiotowym gruncie, polegającą na wybudowaniu budynku i wynajmowaniu znajdujących się w nim lokali oraz wynajmowaniu przedmiotowego gruntu. W 2004 roku podatnik dowiedział się, że część przedmiotowej nieruchomości zajęta jest pod pas drogowy, którego zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w X. W wyniku podjętej korespondencji, potwierdzono bezumowne użytkowanie tej części, w okresie od 25.10.1995r. do 31.12.1998r.Z dniem 01.01.1999r. Powiat X stał się jej właścicielem z mocy prawa. W dniu 09.11.2006r. Sąd Rejonowy w X I Wydział Cywilny zasądził od Powiatu X na rzecz małżonków solidarnie, odszkodowanie w kwocie 16.492,00zł za okres bezumownego użytkowania wraz z należnymi odsetkami ustawowymi liczonymi od 16.01.2005r., które nie zostało zapłacone do dnia 04.01.2007r.

Według oceny wnioskodawcy, zasądzona wyrokiem sądowym zapłata jest skutkiem żądania naprawienia wynikłej dla wieczystego użytkownika szkody z tytułu bezprawnego zawładnięcia gruntem i stanowi odszkodowanie. Nie stanowi ono więc wynagrodzenia za korzystanie z cudzej rzeczy, tylko naprawę szkody – rzeczywistego uszczerbku w posiadanym majątku i nie podlega opodatkowaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznegoi stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującymw 2006 roku, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. a) – g).

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt. 3b ww. ustawy stanowi iż, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań: a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdybymu szkody nie wyrządzono.

W świetle powołanych przepisów, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegająte odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustawlub przepisów wykonawczych, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych kategorii odszkodowań, a także inne odszkodowania (inne niż te, których wysokość lub zasady ustalania wynikająz przepisów prawa) otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, z wyjątkami wskazanymi w przepisie art. 21 ust. 1 pkt. 3b lit. a)-b). Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego otrzymane przez podatnika, na podstawie wyroku sądowego, odszkodowanie zostało przyznane z tytułu bezumownego korzystania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwockuz części nieruchomości pozostającej w wieczystym użytkowaniu podatnika i jego małżonki. Zagadnienia dotyczące bezumownego korzystania zostało uregulowane w ustawiez dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z Nr 16, poz. 93, późn. zm.). Zgodnie z art. 224 § 2 w związku z art. 225 ww. ustawy posiadacz w złej wierze jest m.in. obowiązany względem właściciela, do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, w tym wypadku nieruchomości, stanowiącej własność podatnika. Dla objęcia zwolnieniem od podatku dochodowego,na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanego odszkodowania, nie jest wystarczające, aby w przepisach prawa określone były same tylko przesłanki powodujące powstanie roszczenia o odszkodowanie. Przepisy Kodeksu Cywilnegonie określają wprost wysokości ani zasad ustalania otrzymanego odszkodowania.Natomiast żeby rozstrzygnąć czy przedmiotowe odszkodowanie, zasądzone wyrokiem Sądu, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 3b ww. ustawy, należy ustalić jaki rodzaj szkody został nim pokryty. Szkoda rozpatrywana jest jako uszczerbek o charakterze majątkowym, i może mieć w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego dwojaką postać. Może obejmować stratę, jakiej doznaje mienie poszkodowanego – wskutek doznania tej straty poszkodowany staje się uboższy niż był dotychczas, tzw. szkoda rzeczywista, ponadto może obejmować utratę korzyści jakiej poszkodowany mógłby się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ze złożonego przez podatnika wniosku wynika, iż przyznana mu wyrokiem sądu, kwota odszkodowania, stanowi naprawienie szkody z tytułu bezprawnego zawładnięcia gruntem pozostającym w wieczystym użytkowaniu małżonków – tj. rzeczywistego uszczerbkuw posiadanym majątku. Zatem odszkodowanie przyznane podatnikowi i jego żonie, w wysokości 16.492,00zł - podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż dochód z tytułu odsetek od odszkodowania przyznanego wyrokiem sądowym na podstawie przepisów ustawy - Kodeks cywilny, nie został wymieniony przez ustawodawcę wśród innych zwolnień od podatku dochodowego, przewidzianych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on więc dla podatnika, podlegający opodatkowaniu w roku ich otrzymania, przychód z innych źródeł, o którym mowaw art. 10 ust. 1 pkt. 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko wyrażone we wnioskuza prawidłowe.

Podobne interpretacje: