Drukuj

Czy w kwota odszkodowania wypłacona na podstawie ugody sądowej jest wolna od podatku dochodowego, jeżeli poniesione wydatki takie jak: wynajem innego mieszkania (domu), koszty transportu, koszty pomocy prawnej oraz koszty sadowe, koszty obsługi i spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na zakup innego lokalu nie są utraconymi korzyściami?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 20 lutego 2007 roku (wpływ do Urzędu w dniu 21 lutego 2007 roku ) za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20 kwietnia 2004 roku zawarł Pan z developerem umowę przedwstępną kupna - sprzedaży lokalu mieszkalnego. W listopadzie 2006 roku developer odstąpił jednostronnie od umowy, proponując Panu zwrot wszystkich wpłaconych środków. Ponieważ, Pana zdaniem, developer nie miał prawa do odstąpienia od umowy wytoczył Pan developerowi powództwo sądowe o ustalenie, że w dalszym ciągu łączy strony przedwstępna umowa kupna-sprzedaży. W trakcie trwania sporu zamierza Pan zawrzeć ugodę sądową z pozwaną spółką oraz będzie domagał się Pan zwrotu wpłaconych środków pieniężnych i wypłacenia odszkodowania w wynegocjowanej wysokości.

Stoi Pan na stanowisku, że poniesione przez Pana wydatki takie jak: wynajem innego mieszkania (domu), koszty transportu, koszty pomocy prawnej oraz koszty sadowe, koszty obsługi i spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na zakup innego lokalu nie są utraconymi korzyściami, wobec powyższego wypłacona Panu na podstawie ugody sądowej kwota odszkodowania jest wolna od podatku dochodowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku. Art. 21 ust. 1 pkt. 3b cytowanej powyżej ustawy określa, iż wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W związku z powyższym, w przypadku wypłacenia Panu na podstawie ugody sądowej odszkodowania, które stanowić będzie zwrot nakładów i poniesionych kosztów to kwota ta będzie wolna od podatku dochodowego. Natomiast jeżeli zasądzona zostanie ugoda stanowiąca odszkodowanie z tytułu korzyści, które mógłby Pan osiągnąć, gdyby szkody nie została wyrządzona to kwota takiego odszkodowania nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego.

Ponadto katalog zwolnień przedmiotowych zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowań. Odsetki, które nie zostaną skapitalizowane (wyrażone kwotowo) w sentencji ugody sądowej stanowią źródło przychodu podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Kwota odsetek za zwłokę winna zatem zostać wykazana wraz z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym za rok, w którym nastąpiła ich wypłata.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja, w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: