Drukuj

czy odszkodowania otrzymane na podstawie ugody sądowej przez podatnika będącego osobą fizyczną od użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obszarze działania dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zmianami) z tytułu nabycia tego prawa na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia29.09.1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntów i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 ze zmianami) z naruszeniem praw osób trzecich (tj. praw podatnika) wynikających z art. 7 powołanego wyżej dekretu z 26.10.1945r. jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 24 stycznia 2007r. (uzupełniony w dniu 16 marca 2007r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu, uznaje za prawidłowe stanowisko Podatniczki w sprawie zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie ugody sądowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 24 stycznia 2007r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

W złożonym wniosku prosi Pani o odpowiedz na pytanie „ czy odszkodowania otrzymane na podstawie ugody sądowej przez podatnika będącego osobą fizyczną od użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obszarze działania dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zmianami) z tytułu nabycia tego prawa na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia29.09.1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntów i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 ze zmianami) z naruszeniem praw osób trzecich (tj. praw podatnika) wynikających z art. 7 powołanego wyżej dekretu z 26.10.1945r. jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

We wniosku sformułowała Pani własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że odszkodowanie otrzymane na podstawie ugody z dnia 19.12.2006r. jest odszkodowaniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z tym, przepisem jest wolne od podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ugoda zawarta przez Podatniczkę oraz dwanaście innych osób – spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sowińskiego pochodzącej z dawnej księgi wieczystej pod nazwą „ Nieruchomości Warszawskie Nr 9263-9267”stanowiącej dawne działki nr 37 i nr 1, spadkobiercom byłych właścicieli nieruchomości przysługuje – na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50 poz. 279 ze zmianami)- roszczenie o ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości.

Opisane powyżej nieruchomości wchodzą obecnie w skład nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17 z obrębu 6-07-07 o powierzchni 16.311 m 2 uregulowanej w Księdze wieczystej KW WA4M/00389004/3. Na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Warszawskiego nr 155/97 z 10.03.1997r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości są Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola” S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowa decyzja została wydana na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 29.09.1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79 poz. 464 ze zmianami). Zgodnie z przytoczonym przepisem nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez państwową osobę prawną na podstawie tego przepisu nie może naruszać prawa osób trzecich, jednak w/w decyzja naruszyła prawa przysługujące spadkobiercom byłych właścicieli nieruchomości stanowiących dawne działki nr 37 i nr 1 wynikające z dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

W związku z powyższym spadkobiercy byłych właścicieli wystąpili do Sądu o odszkodowanie od obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości tytułem nabycia przez niego tego prawa z naruszeniem praw osób trzecich. Ugoda została zawarta 19.12.2006r. przed Sądem Rejonowym Warszawy-Wola Wydziałem I Cywilnym – sygn. Akt I Co 2791/06. Zgodnie z tą ugodą strony ustaliły odszkodowania w zamian za co spadkobiercy byłych właścicieli zrzekli się roszczeń umożliwiających dochodzenie przysługujących mu praw. Wysokość otrzymanego odszkodowania przez Podatniczkę to kwota 175.682,00 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) „wolne od podatku dochodowego są, inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

Ze złożonego w dniu 16 marca 2007r. oświadczenia wynika, że Podatniczka nie prowadzi działalności gospodarczej a co za tym idzie otrzymane odszkodowanie nie jest związane z działalnością gospodarczą.

Celem otrzymanego odszkodowania nie jest wzbogacenia poszkodowanej podatniczki, lecz jedynie wyrównanie jej straty związanej z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola” S.A. z siedziba w Warszawie z naruszeniem prawa osób trzecich. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez państwową osobę prawną nastąpiło decyzją administracyjną Wojewody Warszawskiego. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 29.09.1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 ze zmianami). Otrzymane odszkodowanie zastępuje powstałą szkodę i jest formą zastępczą

Mając na uwadze literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) odszkodowanie otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie.

Zatem otrzymane odszkodowanie w wysokości 175.682,00 zł przez Podatniczkę określone w ugodzie sądowej jest wolne od podatku dochodowego.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika i inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.Zgodnie z art. 236 w związku z art. 17a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, na powyższe postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: