Drukuj

Czy dochody Fundacji są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 6c lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na ochronę zdrowia, tj. przekazane umową darowizny (innej) czeskiej Fundacji Onkologii Dziecięcej, z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności na wsparcie specjalistycznych laboratoriów badawczych i diagnostycznych na Oddziale Dziecięcym w Brnie, poszukujących metod wczesnego wykrywania leczenia nowotworów u dzieci.

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Fundacji „...”, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 i pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów przekazanych umową darowizny czeskiej Fundacji z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przedstawione we wniosku z dnia (...) o udzielenie interpretacji: - jako nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4, - jako prawidłowe w części dotyczącej zwolnienia od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 6c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca Fundacja „...”, została ustanowiona przez Spółkę Akcyjną i działa na podstawie przepisów: - ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach; - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (od dnia 8 marca 2007 r. poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego); - statutu Fundacji; - Regulaminu Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz innych aktów wykonawczych. Fundacja posiada umowę rachunku bankowego prowadzonego w koronach czeskich celem gromadzenia na nim darowizn przekazywanych Fundacji w tej właśnie walucie. Obecnie Wnioskodawca planuje zgromadzoną na przedmiotowym rachunku bankowym kwotę darować czeskiej Fundacji Onkologii Dziecięcej (...), której cele statutowe zbieżne są z działalnością statutową (celami) Fundacji.

2. Przedmiot interpretacji: Fundacja w piśmie z dnia (...) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku o interpretację przepisów prawa – czy dochody Fundacji „...” są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 6c lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na ochronę zdrowia, tj. przekazane umową darowizny czeskiej Fundacji Onkologii Dziecięcej (...), z przeznaczeniem na działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności na wsparcie specjalistycznych laboratoriów badawczych i diagnostycznych na Oddziale Dziecięcym w Brnie, poszukujących metod wczesnego wykrywania leczenia nowotworów u dzieci.

3. Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, (...), których celem statutowym jest działalność (...) ochrony zdrowia i pomocy społecznej (...) – w części przeznaczonej na te cele. Powyższe przepisy określają, zatem warunki, jakie podatnik musi spełnić, aby jego dochód korzystał ze zwolnienia przedmiotowego. Stąd kluczowe znaczenie dla przedmiotowej sprawy ma działalność statutowa Fundacji (cel) i kwestia przeznaczenia (przekazania) dochodu na tę działalność. Na spełnienie powyższych przesłanek zdaniem Fundacji wskazują n.wym. zapisy statutów fundacji: Zgodnie z treścią § 10 Statutu Fundacji „...” celem powołania Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, a po rejestracji zmian w Statucie wykonuje swoje zadania jako organizacja pożytku publicznego, m.in. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia. Przy czym stosownie do § 11 ust.3 Statutu, Fundacja realizuje swoje cele poprzez wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji w kraju i za granicą. Zgodnie z treścią art.3 Statutu Fundacji Onkologii Dziecięcej „...” celem Fundacji jest: - poprawa poziomu sprzętu technologicznego przeznaczonego do kompleksowego leczenia i diagnozowania dzieci z nowotworami stałymi i limfoidalnymi na Morawach oraz pozyskiwanie dalszych urządzeń diagnostycznych w kraju i za granicą; - dalsze kształcenie i wzrost fachowej wiedzy lekarzy i średniego personelu medycznego zapewniające opanowanie przez nich najnowszej techniki i wiedzy fachowej; - pomoc w osiągnięciu wszechstronnej poprawy jakości życia dzieci cierpiących na nowotwory w trakcie leczenia, jak też troska o resocjalizację tych dzieci po zakończeniu leczenia właściwego. Zgodnie zaś z art.4 Statutu Fundacji Onkologii Dziecięcej (...) ródłami finansowania jej działalności są darowizny krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych (...). W oparciu o powyższe Fundacja „...” uważa, że realizując cele określone § 10 statutu m.in. ochrona zdrowia w powiązaniu z celami statutowymi, Fundacji Onkologii Dziecięcej (...) - przekazując dochody fundacji w ramach umowy darowizny na rzecz czeskiej Fundacji z przeznaczeniem na działalność statutową z dokładnym jej wskazaniem jako ochrony zdrowia – po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego spełnia ustawowe przesłanki z art.17 ust.1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jako podatnik, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia przesłanki przewidziane w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawniające do korzystania ze zwolnienia. Stąd dochody wnioskodawczyni przeznaczone na w/w działalność (cel) są wolne od podatku na mocy art.17 ust.1 pkt 6c lub 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Stosownie do art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. Nr 54, poz.654 z 2000 roku ze zm.) wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust.1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 6c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Fundacja jako osoba prawna podlega reżimowi podatkowemu wynikającemu z art. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zasada powszechności opodatkowania. Wyjątki od tej zasady wynikają z przepisów ustawowych zawartych w art. 17, który wprowadza zwolnienia przedmiotowe od podatku. Zwolnienia powyższe mają charakter zwolnienia przedmiotowego i jak każde zwolnienie od podatku stanowiące odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania i sprawiedliwości podatkowej powinny być interpretowane w sposób ścisły, przy pomocy zasad wykładni gramatycznej. W orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości pogląd, że wykładnia przepisów przewidujących wyjątki od generalnej zasady powszechności opodatkowania musi być dokonana ściśle. Nie są co do zasady dopuszczalne interpretacje wyjątków poza literalne ich brzmienie.

Z art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, których celem statutowym jest między innymi działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zwolnienie od podatku wynikające z tego przepisu jest zwolnieniem warunkowym i wymaga spełnienia od podatnika dwóch warunków: – jego celem statutowym musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym nie musi to być jedyny rodzaj działalności, – a uzyskane przychody muszą być wyłącznie przeznaczone na cele wskazanej przez ustawę działalności statutowej. Z art. 17 ust. 1 pkt 6c wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego – w części przeznaczonej na działalność statutową.

Stosownie do statutu Fundacji celem jej działania jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, jako organizacja pożytku publicznego w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2) działalności charytatywnej, 3) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych, 5) ochrony i promocji zdrowia, 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 12) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 15) ratownictwa i ochrony ludności, 16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 18) promocji i organizacji wolontariatu, 19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne określone w ustawie organizację, których działalność zawiera się w wyżej wymienionym zakresie zadań.

Dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy – uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Przekazanie w formie darowizny innej fundacji zgromadzonych środków, również w przypadku wykonywania przez tę fundację podobnych celów statutowych, nie jest tożsame z bezpośrednią realizacją celów. W opisanym stanie faktycznym i prawnym spółka nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast w myśl art.17 ust.1 pkt 6c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie od podatku obejmuje dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Działalnością pożytku publicznego, o której mowa w powołanym wyżej przepisie jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 ze zm.) m.in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze statutu Fundacji wynika, iż prowadzi ona działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z zapisów w § 11 Statutu wynika, iż Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji w kraju i za granicą.

Wobec powyższego Fundacja (...) przekazując środki pieniężne na rzecz czeskiej Fundacji Onkologii Dziecięcej (...), z przeznaczeniem na działalność zakresie ochrony i promocji zdrowia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie powołanego art.17 ust.1 pkt 6c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Powyższej interpretacji udzielono zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym we wniosku, bez rozpatrywania załączników. Interpretacji niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: