Drukuj

Dotyczy odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych do wysokości stanowiącej równowartość dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe.

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek złożony dnia 14.06.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku postanawia stwierdzić, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 14.06.2007 r. do Urzędu Skarbowego we Włocławku wpłynął wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych z/s we ... w sprawie możliwości odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych do wysokości stanowiącej równowartość dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik jest jednostką realizującą cele związane z ochroną zdrowia, której dochody na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 54, poz 654 ze zm.) w części przeznaczonej na cele statutowe zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych. Za 2006 r. podmiot uzyskał dochód podatkowy w kwocie 1.344.293,84 zł. Dochód ten zawiera kwotę 338.266,03 zł., będącą równowartością kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, tj. dochód wydatkowany na cele pozastatutowe, takie jak: wpłaty na PFRON, zapłacone odsetki budżetowe i zapłacone koszty egzekucyjne. Jednostka podała, następujący sposób rozliczenia dochodu za 2006 r.

• przychody podatkowe 10.373.182,23 zł

• koszty podatkowe 9.028.888,39 zł.

• dochód podatkowy 1.344.293,84 zł.

• odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych 338.266,03 zł.

• dochody wolne od podatku 1.006.027,81 zł.

Jednocześnie podmiot wskazał, iż kwota straty podlegająca odliczeniu w 2006 r. w wysokości 338.266,03 zł. wynika z następującego wyliczenia:

Rok poniesienia straty Kwota poniesionej straty Kwota straty do odliczenia w 2006 r.

2001 - 409.466,58 zł. - 204.733,29 zł.

2002 - 156.817,19 zł. - 78.408,59 zł

2003 - 995.401,75 zł. - 55.124,15 zł.

W związku z powyższym Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych zwrócił się z zapytaniem, czy korzystając ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może odliczyć straty z lat poprzednich do wysokości dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe, od którego należałoby zapłacić podatek.

Zdaniem podatnika jest on uprawniony do odliczenia od dochodu za 2006 r. strat z lat ubiegłych w wysokości 338.266,03 zł., będących równowartością dochodu wydatkowanego na cele pozastatutowe.

Działając na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku udziela interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w wyżej opisanej sprawie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z kolei przepis art. 7 ust. 2 ww. ustawy stanowi iż, dochodem jest z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Jednocześnie na podstawie art. 7 ust. 5 powołanej ustawy o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Natomiast na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Ponadto w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin- wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Jednocześnie w myśl z art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z przytoczonych przepisów wynika, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięty w roku podatkowym. Wolne od podatku są dochody podatników uzyskane z działalności statutowej polegającej m.in. na ochronie zdrowia, pod warunkiem, że dochód ten przeznaczony zostanie na tę działalność. W przedstawionym rozliczeniu dochodu uzyskanego w 2006 r. jednostka uznała, iż część tego dochodu, którą stanowi równowartość wydatków na cele pozastatutowe podlega opodatkowaniu. Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 5 cytowanej ustawy podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje prawo do obniżenia dochodu do wysokości 50% straty poniesionej w którymkolwiek z poprzednich 5 lat podatkowych.

Dokonując zatem oceny stanu faktycznego i prawnego należy uznać, że jednostka jest uprawniona do odliczenia od dochodu z 2006 r. strat z lat ubiegłych w wysokości 338.266,03 zł., tj. do wysokości dochodu, który stanowi podstawę opodatkowania.

Należy zaznaczyć, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy następuje z uwagi na przeznaczenie osiągniętego dochodu, nie zaś ze względu na źródło jego uzyskania w związku z czym w w/w sprawie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności statutowej nie ma zastosowania przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku postanawia uznać stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych za prawidłowe.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w odniesieniu do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r.

Ponadto informuję, że w świetle art. 14 b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże ona natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej uchylenia lub zmiany.

Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa na postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, składane za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku.

Podobne interpretacje: