Drukuj

dotyczy możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem w świetle art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)u z n a j e za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 30.04.2007r. Spółka wystąpiła z pytaniem w sprawie możliwości rozliczenia straty poniesionej na działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i objętej zezwoleniem na prowadzenie takiej działalności z przewidywanym dochodem wygenerowanym w kolejnych latach obrotowych przez Spółkę w ramach działalności strefowej.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka podejmuje działania w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej w szczególności produkcję komputerów i sprzętu komputerowego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W toku przygotowań do realizacji inwestycji oraz w trakcie jej prowadzenia Spółka ponosi szereg kosztów w szczególności o charakterze inwestycyjnym, związanych z uruchomieniem produkcji. Z chwilą zakończenia inwestycji i oddania środków trwałych do używania Spółka rozpocznie działalność operacyjną i możliwym stanie się osiąganie przychodów. W bieżącym roku obrotowym Spółka spodziewa się, że poniesie stratę podatkową z tytułu działalności prowadzonej w ramach ŁSSE, lecz zgodnie z przewidywaniami i założeniami strategicznymi w kolejnych latach obrotowych powinna generować zyski.
Zdaniem Wnioskodawcy:
* strata podatkowa dotycząca działalności strefowej, poniesiona przez Spółkę od dnia uzyskania zezwolenia strefowego może zostać uwzględniona przy kalkulacji dochodu realizowanego na działalności strefowej w kolejnych latach obrotowych; dochód skalkulowany z uwzględnieniem straty z lat ubiegłych podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania z tytułu funkcjonowania w specjalnej strefie ekonomicznej w ramach określonych limitów pomocy regionalnej/publicznej;
* sama możliwość rozliczania straty podatkowej wynika z przepisów ogólnych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie stanowi formy pomocy publicznej, tym samym rozliczana w kolejnych latach kwota straty dotyczącej działalności strefowej nie będzie podlegać limitom pomocy regionalnej/publicznej.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.
Przepis art. 7 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.
Jak wynika z treści art. 7 ust. 3 w/w ustawy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. wymienionych w pkt 1 - przychodów ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, przychodów wymienionych w art. 21 i 22, o których mowa w pkt 2 oraz wymienionych w pkt 3 - kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.
Oznacza to, że przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu nie uwzględnia się, zarówno przychodów, jak i kosztów uzyskania przychodów mających wpływ na dochód wolny od podatku, natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 4 w/w ustawy przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 (...).
Stosownie do art. 7 ust. 5 w/w ustawy o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 34 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przy czym, stosownie do art. 17 ust. 4 w/w ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34 tej ustawy, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezapłacony przez niego podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona m. in. od wysokości poniesionych wydatków inwestycyjnych.
Strata, której dotyczy pytanie Spółki nie stanowi straty w rozumieniu art. 7 ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołanym stanem prawnym podatnikowi nie przysługuje odliczenie straty na działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na podstawie art. 7 ust. 5 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest to strata ze źródła przychodów wolnego od podatku.

W związku z powyższym tut.organ podatkowy uznając za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę orzekł jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia.
Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: