Drukuj

Czy premia termomodernizacyjna uzyskana przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wnioskodawca twierdzi, że premia ta jest wypłacana z Funduszu Termomodernizacji, który jest funduszem celowym, a co za tym idzie stanowi ona dotacje celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2007 r. (data wpływu 13.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 13 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Spółdzielnia Mieszkaniowa w G. w roku bieżącym zamierza rozpocząć termomodernizację budynków mieszkalnych finansując je w części z kredytu udzielonego przez bank, a w części z własnych środków. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych daje możliwość otrzymania premii termomodernizacyjnej. Premia ta jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Po uzyskaniu prawa do wypłaty premii termomodernizacyjnej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże przyznane środki bezpośrednio do banku kredytującego z przeznaczeniem na spłatę kredytu.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy premia termomodernizacyjna uzyskana przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy premia termomodernizacyjna uzyskana na podstawie przepisów o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta nie definiuje pojęcia „dotacji”, natomiast zgodnie z art. 106 ust. 2 oraz art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, za dotację można uznać środki pochodzące z państwowego funduszu celowego, jakim jest Fundusz Termomodernizacyjny tworzony zgodnie z art. 9 ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wobec powyższego, uzyskaną premię termomodernizacyjną, w opinii Spółdzielni, należy uznać za dotację z budżetu państwa, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art.17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Rozważając więc zastosowanie w konkretnym przypadku tego zwolnienia należy ustalić czy uzyskany dochód ma charakter dotacji i z jakiego źródła ta dotacja pochodzi. Pod pojęciem dotacji rozumie się wypłacane ze środków publicznych kwoty mające charakter jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotów spoza sektora publicznego oraz mające taki sam charakter przepływy pieniężne między różnymi podmiotami sektora publicznego. I tak kwoty te mogą być skierowane do wszystkich podmiotów wytwarzających pewien rodzaj towarów lub świadczących określone usługi (dotacje przedmiotowe – art. 106 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych), mogą służyć realizacji określonego celu (dotacje celowe – art. 106 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy) lub być skierowane do konkretnego podmiotu (dotacje podmiotowe – art. 106 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej określone zostały w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.). Ustawa ta określa również zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz tworzenia Funduszu Termomodernizacji i dysponowania jego środkami. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy premia termomodernizacyjna to spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora. Warunki przyznania takiej premii określają przepisy art. 4 – 6 ww. ustawy. Środki na przyznanie premii termomodernizacyjnej pochodzą z utworzonego na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Funduszu Termomodernizacji, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem Wnioskodawcy, premia termomodernizacyjna jest dotacją celową w rozumieniu art. 106 ust. 1 w związku z art. 107 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, albowiem pochodzi ze środków państwowego funduszu celowego, jakim jest ww. Fundusz Termomodernizacji. Z tą tezą nie można się zgodzić. Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansach publicznych, funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań, z zastrzeżeniem ust. 9. Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz (art. 29 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Natomiast na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy, do funduszy celowych nie zalicza się:

  1. ustawowo tworzonych rachunków bankowych, których ustawa tworząca nie określiła jako fundusz celowy;
  2. funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu.


Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że utworzony Fundusz Termomodernizacji nie jest funduszem celowym, bowiem ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie określiła go jako taki właśnie fundusz.

Skoro wypłacona premia termomodernizacyjna nie stanowi środków przekazywanych przez fundusz celowy, nie może być zatem uznana za dotację celową, a tym samym nie będzie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych określa w art. 1 pkt 1 zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu:

  1. zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
  2. zmniejszenie strat w energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone obowiązującymi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.


W świetle powyższego można stwierdzić, że w przypadku Spółdzielni, przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmować będzie budynki mieszkalne, lokalne sieci ciepłownicze i lokalne źródła ciepła. Zatem przyznanie ewentualnej premii termomodernizacyjnej związane będzie z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, przez które należy rozumieć:

  1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
  2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj. budynki (pomieszczenia) administracji, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe,
  3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki jak: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).


Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami wpływy stanowią przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

  • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
  • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.


Wobec powyższego, premia termomodernizacyjna stanowić będzie w Spółdzielni przychód podatkowy z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: