Drukuj

1. Czy uzyskany w 2003 r. dochód, przeznaczony na cele o których mowa w art. 21 ust. pkt 36, nie wydatkowany w 2003 r. oraz w 2004 r. – podlega opodatkowaniu dopiero po zakończeniu 2004 r. (01.01.2005 r.) i nie ma obowiązku wykazywania go w tym okresie w ciągu roku w deklaracjach miesięcznych PIT-5. 2. Czy za okres korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36, tj. za 2003 r. i 2004 r. Podatniczka powinna złożyć PIT–36 zerowy. 3. Na jakiej deklaracji należy wykazać dochód do opodatkowania 01.01.2005 r. który był wypracowany w 2003 r., ale nie został wydatkowany w okresie objętym zwolnieniem, tj. w 2003 r. ani też w 2004 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) system oświaty obejmuje:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
2) szkoły:
a) podstawowe, w tym : specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przyspasabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
c) ponadgimnazjalne, w tym : specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi,dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
d) artystyczne,
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 1 ust., a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
6) skreślony,
7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
8) Ochotnicze Hufce Pracy - w zakresie kształcenia i wychowania ich uczestników,
9) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
10) biblioteki pedagogiczne.

Zatem należy stwierdzić, że zwolnieniu od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają jedynie dochody z tytułu prowadzonych szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a nie z innych działań wymienionych w art. 2 ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że uzyskane przez Panią w 2003 r. dochody z tytułu prowadzenia przedszkola niepublicznego, podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, a mianowicie:

Podobne interpretacje: