Drukuj

Czy w przypadku dokonania zbycia przed upływem pięciu lat od chwili nabycia na własność mieszkania bądź jego zamiany wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... zamieszkałej w Gdańsku przy ul. ... z dnia 16 maja 2007 roku (uzupełnionym dnia 01 czerwca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystąpienia obowiązku podatkowego od przychodu uzyskanego z zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny bądź z jego sprzedaży w celu uzyskania nowego mieszkania

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pani ... pismem z dnia 16 maja 2007 roku uzupełnionym dnia 01 czerwca 2007r. wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z pisma wynika, że Pani ... wykupiła dnia 21 września 2005r. od Gminy Miasta Gdańska swoje mieszkanie. Obecnie zamierza je sprzedać i kupić inne w innym miejscu bądź zamienić swoje mieszkanie na inne.

Wątpliwości Pani ... dotyczą czy w przypadku dokonania zbycia przez nią tego mieszkania bądź jego zamiany wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości

Podatniczka stoi na stanowisku, że w/w przychód uzyskany ze sprzedaży w/w nieruchomości bądź jej zamiany nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. z późniejszymi zmianami), źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany między innymi nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron przenoszącej własność jest wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) od przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r., stosuje się zasady określone w art. 28 w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r.

Powyższe oznacza m.in., że od przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed dniem 01 stycznia 2007r. zastosowanie mają m.in. dotychczasowe zwolnienia podatkowe.

Na podstawie art. 28 ww. ustawy przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)- c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł, a podatek ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Obowiązek zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia zbycia nie dotyczy podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W powołanym art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26.07.1991r., ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a" – "c" tj.:

a. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 2a przepis powyższy (tj. ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają od dochodu na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przywołanych przepisów prawa wynika, iż przesłanką, która uzasadnia zastosowanie zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy jest wydatkowanie przychodu ze zbycia na nabycie określonej nieruchomości lub prawa.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32a w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.
  • jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a) - c).

Z powyższego wynika, że zamiana lokalu mieszkalnego jest wolna od podatku dochodowego jeżeli przedmiotem zamiany jest inny lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy operuje pojęciem nabycie prawa, nie ograniczając tego pojęcia wyłącznie do zakupu nieruchomości. Pojęcie nabycie jest pojęciem szerszym i obejmuje swoim zakresem nie tylko kupno, ale również inne zdarzenia i czynności, z którymi ustawa wiąże przejście prawa własności nieruchomości na nabywcę, w tym także umowę zamiany.

Z przedstawionego na wstępie stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka przychód ze sprzedaży zamierza wydatkować na zakup lokalu mieszkalnego bądź dokonać zamiany tego lokalu mieszkalnego.

Tak więc przychód uzyskany w wyniku zamiany lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny będzie zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w o ile zamiana zostanie dokonana zgodnie z zasadami określonymi w w/w art. 21 ust.1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2005r., w myśl obowiązujących przepisów prawa podatkowego korzysta ze zwolnienia podatkowego po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy z dnia 26 lipca 1991r.. Natomiast zamiana lokalu mieszkalnego korzystać będzie ze zwolnienia z zachowaniem warunków określonych w art. 21 ust.1 pkt 32a w/w ustawy.

Zatem stanowisko strony jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: