Drukuj

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego odsetki od odprawy za węgiel?

Odpowiadając na pismo z dnia 05.05 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje:
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)- opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52 a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zakres przedmiotowy zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 95 cytowanej ustawy obejmuje odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1. Powołany przepis ustawy o podatku dochodowym wskazuje, że zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie przychodów, których źródłem jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizując treść wyroku z dnia 17.01.2002 r., nr Sygn. akt IVP.110/01 Sądu Rejonowego w Chrzanowie tut. organ stoi na stanowisku, iż wyegzekwowane od Spółki S A. (...) odsetki od odprawy za węgiel będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, w oparciu o art. 21 usta pkt. 95 powołanej ustawy.

Podobne interpretacje: