Drukuj

Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia dzieci, za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez, opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, (-) przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie w budynku mieszkalnym, (-) w budynku niemieszkalnym, (-) z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali, (-) z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa wg ceny rynkowej, (-) przychody z odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie. 2. Kosztów ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 8 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Spółdzielni za nieprawidłowe w zakresie:

I. pytań oznaczonych numerami 1 - 10, 12, 13, 16, 18 - 20 (kwalifikacja przychodów).

II. pytań oznaczonych numerami 1, 2 (kwalifikacja kosztów).

U Z A S A D N I E N I E

I.

Z uwagi na złożoność problemu i różnorodność przychodów osiąganych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Spółdzielnia wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji następujących przychodów, a mianowicie które z nich dotyczą działalności opodatkowanej, a które zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

1. Przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego. Jak twierdzi Spółdzielnia, opłaty te są wnoszone na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Przychody z tytułu opłat za media (energię elektryczną, gaz, CO, CW, ZW) od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego.

3. Przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach niemieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego. Jak twierdzi Spółdzielnia, opłaty te są wnoszone na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

4. Przychody z tytułu opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach niemieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego. Jak twierdzi Spółdzielnia, opłaty te są wnoszone na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

5. Przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia teatralne dzieci, opłaty za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez (na podstawie faktury VAT), jednorazowe opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych, praw do lokali użytkowych, które w ocenie Spółdzielni, jako dotyczące statutowej działalności społeczno-wychowawczej, dotyczą działalności zwolnionej. Obecnie Spółdzielnia zaliczyła te przychody do działalności opodatkowanej.

6. Przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej.

7. Przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokalu lub własność odrębną, w budynku niemieszkalnym, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej.

8. Przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie, w budynku mieszkalnym. Zakup wodomierzy, czyli koszt, został poniesiony w roku ubiegłym. Obciążenie użytkowników ma nastąpić w przyszłości. Zdaniem Spółdzielni, przychody te dotyczą działalności zwolnionej, ponieważ lokale są własnością Spółdzielni, a obowiązek montażu oraz wymiany wodomierzy jest obowiązkiem Spółdzielni.

9. Przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie, w budynku niemieszkalnym. Zakup wodomierzy, czyli koszt, został poniesiony w roku ubiegłym. Obciążenie użytkowników ma nastąpić w przyszłości. Zdaniem Spółdzielni, przychody te dotyczą działalności zwolnionej, ponieważ lokale są własnością Spółdzielni, a obowiązek montażu oraz wymiany wodomierzy jest obowiązkiem Spółdzielni.

10. Przychody z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane przez spółdzielnie dla użytkowników lokali mieszkalnych oraz użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności opodatkowanej.

11. Przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni należy zaliczyć do działalności zwolnionej, jako że pokrywają koszty eksploatacji.

12. Przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni należy zaliczyć do działalności zwolnionej, ponieważ lokale te są własnością Spółdzielni, a pokrywają one koszty eksploatacji.

13. Przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach niemieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni należy zaliczyć do działalności zwolnionej, ponieważ lokale te są własnością Spółdzielni, a pokrywają one koszty eksploatacji.

14. Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej.

15. Przychody z tytułu zmiany statusu lokalu lokatorskiego na własnościowy, które w ocenie Spółdzielni, dotyczą działalności zwolnionej, ponieważ z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych winny one zasilić fundusz remontowy, przeznaczony na remonty zasobów Spółdzielni. Jak twierdzi Spółdzielnia, w bieżącym roku przychody te w Spółdzielni jeszcze nie wystąpiły.

16. Przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa w/g ceny rynkowej, które zdaniem Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej. Jak twierdzi Spółdzielnia, w bieżącym roku przychody te w spółdzielni jeszcze nie wystąpiły.

17. Przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej. Obecnie Spółdzielnia zaliczyła je do przychodów opodatkowanych.

18. Przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej. Obecnie Spółdzielnia zaliczyła je do przychodów opodatkowanych.

19. Przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej. Obecnie Spółdzielnia zaliczyła je do przychodów opodatkowanych.

20. Przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej. Obecnie Spółdzielnia zaliczyła je do przychodów opodatkowanych.

II.

Spółdzielnia prosi również o interpretację w sprawie kwalifikacji kosztów - które koszty dotyczą działalności opodatkowanej, a które zwolnionej:

1. Koszty ogłoszeń prasowych o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czyli zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Koszty ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku niemieszkalnym, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności zwolnionej, jako że dotyczą praw Spółdzielczych.

3. Koszty ogłoszeń o najmie lokali użytkowych w budynku mieszkalnym, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności opodatkowanej.

4. Koszty ogłoszeń o najmie lokali niemieszkalnych w budynku niemieszkalnym, które w ocenie Spółdzielni dotyczą działalności opodatkowanej.

5. Koszty życzeń świątecznych zamieszczonych w prasie.

6. Koszty organizacji Zebrania Przedstawicieli Członków (obiad) oraz koszty zebrań Rady Nadzorczej (napoje, kanapki).

7. Koszty organizacji spotkań okolicznościowych, integracyjnych pracowników z Radą Nadzorczą oraz Zarządem, np. z okazji Wigilii (poczęstunek).

8. Koszty konserwacji budynków mieszkalnych, w których znajdują się również lokale użytkowe posiadające spółdzielcze prawa, lokale użytkowe w najmie.

9. Koszty wynagrodzeń pracowników.

10. Koszty materiałów biurowych.

11. Koszty działalności społeczno-wychowawczej.

12. Koszty eksploatacji dróg, chodników.

13. Koszty monitoringu budynków.

14. Koszty sprzątania budynków i terenu.

15. Koszty wywozu nieczystości.

16. Koszty PFRON.

17. Koszty amortyzacji, obsługi prawnej, prowizji bankowych, ubezpieczenia majątkowego, telefonów, kosztów BHP, prenumeraty...

Spółdzielnia dzieli obecnie koszty ujęte w punktach od 5 do 17 na dwie działalności, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami, uznając stanowisko Spółdzielni za nieprawidłowe w zakresie: I. pytań oznaczonych numerami 1 - 10, 12, 13, 16, 18 - 20 (kwalifikacja przychodów) oraz II. pytań oznaczonych numerami 1, 2 (kwalifikacja kosztów), informuje co następuje:

Ad. I.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589) wprowadzony został do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) art. 17 ust. 1 pkt 44, stanowiący, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22 grudnia 2006 r. przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w w/w przepisie należy rozumieć:

- budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strych, piwnice, komórki, garaże,

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Opłaty te (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie (koszty) lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji). Wynika to z ustaw, w oparciu o które funkcjonują podmioty zajmujące się gospodarką zasobami mieszkaniowymi (m. in. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Przychody i koszty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi stanowią jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Jeżeli jednak dochody uzyskane z gospodarowania w/w zasobami nie zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, wówczas zwolnienie, o którym mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44, nie będzie mieć zastosowania.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będą podlegały również dochody z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, np. dochody z najmu lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny satelitarne oraz anteny telefonii komórkowej – bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

W związku z powyższym należy uznać, że następujące przychody przedstawione przez Spółdzielnię we wniosku w punktach 1 - 10, 12, 13, 16, 18 - 20, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powinny być zakwalifikowane jako związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi:

Ad. 1. Przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych.

W odniesieniu do tych przychodów należy stwierdzić, że w związku z tym iż lokale użytkowe nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od tych lokali podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do garaży i miejsc postojowych należy podkreślić, że jeżeli przynależą one lokali użytkowych, to również nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, a więc przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych z nimi związanych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Natomiast w przypadku kiedy garaże i miejsca postojowe przynależą do lokali mieszkalnych, przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych z nimi związanych podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 2. Przychody z tytułu opłat za media (energię elektryczną, gaz, CO, CW, ZW) od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych.

W odniesieniu do tych przychodów należy stwierdzić, że w związku z tym, iż lokale użytkowe nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu opłat za media (energię elektryczną, gaz, CO, CW, ZW) od tych lokali podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do garaży i miejsc postojowych należy podkreślić, że jeżeli przynależą one lokali użytkowych, to również nie mieszczą się one w kategorii zasobów mieszkaniowych, a więc przychody z tytułu opłat za media (energię elektryczną, gaz, CO, CW, ZW) z nimi związanych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Natomiast w przypadku kiedy garaże i miejsca postojowe przynależą do lokali mieszkalnych, przychody z tytułu opłat za media z nimi związanych (energię elektryczną, gaz, CO, CW, ZW) podlegać będą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu opłat za media (energię elektryczną, gaz, CO, CW, ZW) od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 3. W odniesieniu do przychodów z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach niemieszkalnych należy stwierdzić, że w związku z tym, iż budynki niemieszkalne nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, związanych z tymi budynkami, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach niemieszkalnych dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 4. W odniesieniu do przychodów z tytułu opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach niemieszkalnych należy stwierdzić, że w związku z tym, iż budynki niemieszkalne nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, związanych z tymi budynkami, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach niemieszkalnych dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 5. Przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np. za zajęcia teatralne dzieci, opłaty za ogniska, imprezy, wpływy z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów imprez (na podstawie faktury VAT), jednorazowe opłaty wnoszone przy ustanawianiu praw do lokali mieszkalnych, praw do lokali użytkowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są wolne od podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. A więc występują tutaj dwa warunki, których łączne zaistnienie uprawnia do zwolnienia z opodatkowania określonych w tym przepisie dochodów: dochód musi być uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz musi być on przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

W związku z tym, że przychody wymienione w tym punkcie są przeznaczone na pokrycie kosztów działalności społeczno-wychowawczej, a nie cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, należy stwierdzić, iż stanowisko Spółdzielni, według którego przychody przeznaczone na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej dotyczą działalności zwolnionej z opodatkowania, jest nieprawidłowe.

Ad. 6. W odniesieniu do przychodów z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym należy stwierdzić, że w związku z tym, iż lokale użytkowe nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w tych lokalach podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub własność odrębną, w budynku mieszkalnym dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 7. W odniesieniu do przychodów z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokalu lub własność odrębną, w budynku niemieszkalnym należy stwierdzić, że w związku z tym, iż budynki niemieszkalne nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych związanych z tymi budynkami podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokalu lub własność odrębną, w budynku niemieszkalnym dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 8. W odniesieniu do przychodów z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie, w budynku mieszkalnym należy stwierdzić, że w związku z tym, iż lokale użytkowe nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych od tych lokali podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponadto należy stwierdzić, że w związku z tym, iż najem lokali użytkowych stanowi działalność gospodarczą inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przychody związane z najmem tych lokali podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie, w budynku mieszkalnym dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Lokale użytkowe nie są elementem definicji zasobów mieszkaniowych w rozumieniu podanym na str. 4 niniejszego postanowienia.

Ad. 9. W odniesieniu do przychodów z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie, w budynku niemieszkalnym należy stwierdzić, że w związku z tym, iż budynki niemieszkalne nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie, związanych z tymi budynkami, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zauważyć należy również, że lokale użytkowe również nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, a więc także z tego względu przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w tych lokalach podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, w związku z tym, że najem lokali użytkowych stanowi działalność gospodarczą inną niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przychody związane z najmem tych lokali podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu zwrotu kosztów za montaż wodomierzy w lokalach użytkowych w najmie, w budynku niemieszkalnym dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Lokale użytkowe nie są elementem definicji zasobów mieszkaniowych w rozumieniu podanym na str. 4 niniejszego postanowienia.

Ad. 10. Przychody z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane przez spółdzielnie dla użytkowników lokali mieszkalnych oraz użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali.

W odniesieniu do przychodów z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, które są wystawiane przez Spółdzielnię użytkownikom lokali mieszkalnych, należy stwierdzić, że w związku z tym, iż tego typu przychody można zaliczyć do działalności związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, dotyczą one działalności zwolnionej.

Natomiast w odniesieniu do opłat za zaświadczenia o wartości lokali, które są wystawiane przez Spółdzielnię użytkownikom lokali użytkowych, w związku z tym, że tego typu przychody jako nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, stanowisko Spółdzielni, według którego ogólnie przychody z tytułu opłat za zaświadczenia o wartości lokali, wystawiane przez Spółdzielnię dla użytkowników lokali mieszkalnych oraz użytkowych, posiadających spółdzielcze prawa do lokali dotyczą działalności opodatkowanej, jest nieprawidłowe.

Ad. 12. Przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych.

W związku z tym, że powyższe odszkodowania dotyczą lokali użytkowych, a więc nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, w/w przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tak więc stanowisko Spółdzielni, według którego przychody te należy zaliczyć do działalności zwolnionej, jest nieprawidłowe.

Ad. 13. Przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach niemieszkalnych.

W związku z tym, że powyższe odszkodowania dotyczą lokali użytkowych, a więc nie mieszczą się w kategorii zasobów mieszkaniowych, w/w przychody z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w budynkach niemieszkalnych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tak więc stanowisko Spółdzielni, według którego przychody te należy zaliczyć do działalności zwolnionej, należy uznać za nieprawidłowe.

Ad. 16. Przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa w/g ceny rynkowej.

W odniesieniu do tych przychodów należy stwierdzić, że w przypadku kiedy przychody z tytułu wolnych środków dotyczą lokali związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, to dochody związane z w/w przychodami podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów mieszkaniowych.

Natomiast w pozostałych przypadkach, tj. jeżeli w/w przychody są związane z lokalami lub działalnością nie związaną z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, to podlegać będą one opodatkowaniu bez względu na cel, na jaki zostaną one przeznaczone.

W związku z powyższym, stanowisko Spółdzielni, według którego ogólnie przychody z tytułu wolnych środków otrzymanych w wyniku różnicy cen, np. w przypadku eksmisji (zwrot wkładu na dzień utraty tytułu prawnego) a ustanowienie nowego prawa w/g ceny rynkowej, jest nieprawidłowe.

Ad. 18. Przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych.

Odsetki od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć do przychodów w momencie ich otrzymania.

Natomiast równowartość otrzymanych odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych nie stanowi dochodu wolnego od opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 jako nie związana z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 19. Przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych.

Odsetki od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć do przychodów w momencie ich otrzymania.

Natomiast równowartość otrzymanych odsetek od zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych nie stanowi dochodu wolnego od opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 jako nie związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu odsetek zaległości czynszowych lokali niemieszkalnych, w budynkach niemieszkalnych dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. 20. Przychody z tytułu odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie.

Odsetki od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zaliczyć do przychodów w momencie ich otrzymania.

Natomiast równowartość otrzymanych odsetek od zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie nie stanowi dochodu wolnego od opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako nie związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi.

Wobec powyższego, stanowisko Spółdzielni, według którego przychody z tytułu odsetek zaległości czynszowych lokali użytkowych w najmie dotyczą działalności zwolnionej od podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

Ad. II.

W zakresie kwalifikacji kosztów należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

W odniesieniu do przyporządkowania kosztów wymienionych przez Spółdzielnię w przedmiotowym wniosku w punktach 1 oraz 2 do kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi lub do kosztów związanych z inną działalnością gospodarczą niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi należy stwierdzić, że:

Ad. 1. Koszty ogłoszeń prasowych o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku mieszkalnym, jako związane ze sprzedażą praw do lokali niemieszkalnych, należy uznać za nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Tak więc stanowisko Spółdzielni, według którego koszty te dotyczą działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, czyli zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych, jest nieprawidłowe.

Ad. 2. Koszty ogłoszeń o sprzedaży praw do lokali niemieszkalnych w budynku niemieszkalnym, jako związane ze sprzedażą praw do lokali niemieszkalnych w budynku niemieszkalnym, należy uznać za nie związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Tak więc stanowisko Spółdzielni, według którego koszty te dotyczą działalności zwolnionej z opodatkowania, jako że dotyczą praw Spółdzielczych, jest nieprawidłowe.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanawia jak na wstępie.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w pozostałej części wniosku, tj. w zakresie: I. pytań oznaczonych numerami 11, 14, 15, 17 (kwalifikacja przychodów) oraz II. pytań oznaczonych numerami 3 – 17 (kwalifikacja kosztów), udzielona zostanie odrębnym postanowieniem.

Zawarta w niniejszym postanowieniu interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Podatnika we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia (lub) w dniu zaistnienia przedstawionego zdarzenia.

W związku z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, jednakże jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do momentu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: