Drukuj

Czy w razie zakupu za granicą (na terenie Unii Europejskiej) materiałów niezbędnych do wykończenia mieszkania, takich jak: parkiet, farba, glazura, wanna, drzwi, umywalki, itp., rachunki potwierdzające ów zakup, po ich przetłumaczeniu na język polski, będą honorowane przez Urząd Skarbowy jako potwierdzenie poniesionych wydatków i akceptowane przy ewentualnym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie udokumentowania wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie udokumentowania wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


W dniu 22 października 2007 r. sprzedał Pan nieruchomość w postaci gruntów rolnych, za kwotę 400.000 zł. (grunty nabył 30.04.2003 r.). Powyższą kwotę w ciągu 2 lat zamierza Pan w całości przeznaczyć na zakup mieszkania, wykonanie robót związanych z wykończeniem tegoż mieszkania, oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania tych prac. Przez materiały rozumie Pan, np.: glazurę, farby, wanna, prysznic, umywalki, parkiety, drzwi, itp.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:


Czy w razie zakupu za granicą (na terenie Unii Europejskiej) materiałów niezbędnych do wykończenia mieszkania, takich jak: parkiet, farba, glazura, wanna, drzwi, umywalki, itp., rachunki potwierdzające ów zakup, po ich przetłumaczeniu na język polski, będą honorowane przez Urząd Skarbowy jako potwierdzenie poniesionych wydatków i akceptowane przy ewentualnym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym...


Zdaniem Wnioskodawcy zakup materiałów na wykończenie mieszkania takich jak: parkiet, farba, glazura, wanna, drzwi, umywalki, itp., za granicą RP nie jest sprzeczne z ustawą i rachunki potwierdzające zakup tych materiałów, wystawione za granicą RP i przetłumaczone na język polski mogą służyć jako potwierdzenie poniesionych wydatków związanych z wykończeniem mieszkania i powinny być akceptowane i honorowane przez Urząd Skarbowy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:


 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (…).


Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:


 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku mieszkalnego, jego części, własnego lokalu mieszkalnego lub własnego pomieszczenia mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…).


Natomiast art. 21 ust. 2 ustawy stanowi, iż przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:


 1. budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 2. przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na :
  1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
  2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części
   - przeznaczony na cele rekreacyjne,
 3. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.


Z powołanego przepisu wynika, iż wolna od podatku dochodowego jest ta część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, która wydatkowana została na remont lub modernizację własnego budynku lub remontowanego mieszkania. Oznacza to, że w dacie ponoszenia tych wydatków osoba chcąca skorzystać z omawianego zwolnienia przedmiotowego musi posiadać do budynku lub lokalu mieszkalnego tytuł prawny w postaci prawa własności lub praw, o których mowa w art. 21 ust. 16 ustawy.

Wskazać przy tym należy, iż za „remont” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas używanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji). Za „modernizację” natomiast uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (np.: wymiana ogrzewania centralnego na gazowe). Do wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego można zaliczyć między innymi wydatki na: malowanie, tapetowanie, ułożenie glazury, terakoty, zamki i inne okucia drzwiowe i okienne, wykładziny dywanowe i podłogowe (jeżeli są trwale związane z podłożem), boazerie, kuchnie gazowe i elektryczne, termy, elementy stolarki budowlanej, trwałe urządzenia wentylacyjne, zabezpieczenie drzwi i okien.

Ponadto, dla skorzystania ze zwolnienia koniecznym jest, by remontowany lub modernizowany budynek (lokal) mieszkalny znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy regulujące zwolnienie przychodu ze sprzedaży nie regulują natomiast kwestii udokumentowania poniesionych wydatków. Ciężar dowodu, że przychód uzyskany ze sprzedaży został wydatkowany na cele uprawniające do zwolnienia podatkowego, zgodnie z ogólnymi zasadami Ordynacji podatkowej, ciąży na podatniku. W związku tym, to właśnie podatnik winien zadbać o posiadanie dowodów, które mogą potwierdzić fakt dokonania stosownych wydatków.

Podatnik może dowodzić faktu poniesienia wydatków na cele uzasadniające zwolnienie nie tylko dokumentami, lecz również wszelkimi innymi środkami dowodowymi.

Nie ma zatem przeszkód dla uznania za prawidłowo udokumentowane, wydatków na zakup materiałów budowlanych, potwierdzonych fakturami wystawionymi przez podmioty zagraniczne, sporządzonymi w języku obcym i przetłumaczonymi na język polski.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: