Drukuj

Dotyczy opodatkowania kosztów zastępstwa procesowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu pismem z dnia 25 lutego 2004 r. Nr US IV/415-3/04 w części dotyczącej opodatkowania kosztów zastępstwa procesowego.

Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że zasądzony wyrokiem sądowym zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez podatnika na rzecz jego pełnomocnika procesowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie jest to przychód ze stosunku pracy ani z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), lecz zwrot poniesionych uprzednio kosztów w przedmiotowej sprawie.

Również zasądzone wyrokiem sądowym odszkodowanie za naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę wraz z ustawowymi odsetkami wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych i w tej części uznano informację Urzędu za prawidłową.

Jednocześnie anuluje się pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z dnia 25 lutego 2004 r. Nr US IV/415-3/04.

Podobne interpretacje: