Drukuj

Czy nagrody przyznane zwycięzcom w tym konkursie – uczniom szkoły podstawowej – podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród otrzymanych przez uczniów za udział w konkursach - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nagród otrzymanych przez uczniów za udział w konkursach.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Szkoła Podstawowa, w związku z trwającymi przygotowaniami do nadania szkole patrona, zorganizowała konkurs tematyczny. Konkurs dotyczył przedmiotu religii, który to przedmiot objęty jest ramowym planem nauczania szkoły podstawowej i gimnazjum. W konkursie tym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs miał zasięg gminny i nie został zorganizowany na zlecenie kuratora oświaty. Dla zwycięzców w tym konkursie, Wójt Gminy ufundował dwie nagrody w formie wycieczek do R., o wartości 1.570,00 zł brutto za wycieczkę.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy nagrody przyznane zwycięzcom w tym konkursie – uczniom szkoły podstawowej – podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych...


Zdaniem Wnioskodawcy nagrody uzyskane przez uczniów z tytułu wygranej w konkursie zorganizowanym przez szkołę podstawową, będącym konkursem tematycznym związanym z przedmiotem religii, podlega zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami).


W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko zawarte we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. należy uznać za prawidłowe.


Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 115 powołanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Z literalnego brzmienia ww. art. 21 ust. 1 pkt 115 wynika, że zwolnienie podatkowe dotyczy tylko wygranych i nagród za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Aktem prawnym regulującym organizację konkursów, turniejów i olimpiad, w których wygrane nagrody uzyskane przez uczniów zostały zwolnione z podatku dochodowego jest ustawa o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).


Jak wynika z art. 64 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:


  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne;
  3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;
  4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;
  5. w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu.


W opisanym we wniosku stanie faktycznym Szkoła Podstawowa zorganizowała konkurs przedmiotowy o zasięgu gminnym. Należy stwierdzić, iż jest to konkurs zorganizowany na podstawie przepisów o systemie oświaty. Wynika to przede wszystkim z faktu, że konkursy oraz inne formy współzawodnictwa uczniów o zasięgu lokalnym, organizowane przez szkoły, należą do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej realizowanych w ramach nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

Powyższe zostało potwierdzone w treści opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej – pismo z dnia 20 lutego 2008 r. Nr DKOW-1/KW-532-4/08.

Biorąc to pod uwagę – nagrody przyznane uczniom za udział w konkursie zorganizowanym przez szkołę podstawową, która realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty – niezależnie od tego, kto jest ich fundatorem – korzystają w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Należy podkreślić, iż przedmiotowa interpretacja dotyczy jedynie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, gdyż tutejszy Organ w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma stosownego umocowania w przepisach prawa, które umożliwiałoby skonfrontowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego ze stanem rzeczywistym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: