Drukuj

Podatnik poniósł zwiększone wydatki na budowę budynku związane z zabezpieczeniem budowanego obiektu przed skutkami eksploatacji górniczej, po czym na podstawie ugody zawartej z zakładem prowadzącym eksploatację otrzymał zwrot tych nakładów. Czy otrzymany w 2003 r. zwrot poniesionych nakładów jest odszkodowaniem i czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zasady odpowiedzialności za szkody górnicze uregulowane są w dziale V ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zm.). Art. 99 tej ustawy stanowi, że przepisy dotyczące naprawiania szkód stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Natomiast stosownie do postanowień art. 94 ust. 1 tej ustawy naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego. Jeżeli jednak nie jest możliwe przywrócenie stanu poprzedniego lub koszty tego przywrócenia rażąco przekraczałyby wielkość poniesionej szkody, to w myśl art. 95 omawianej ustawy, naprawienie szkody następuje przez zapłatę odszkodowania. Jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej wartości uzasadnionych nakładów. Stosownie zaś do postanowień cytowanego art. 99 podobnie ustala się wysokość odszkodowania za zwiększone nakłady mające na celu zapobieżenie tym szkodom.Jak wynika z powyższego, zwrot nakładów poniesionych na zabezpieczenie budowanego obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej, stanowi odszkodowanie, którego zasady ustalania wynikają z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Stosownie do postanowień cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odszkodowanie to zostanie wypłacone na podstawie zawartej ugody, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 10 poz. 81) zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowań wypłaconych na podstawie umowy lub ugody zawartej między stronami otrzymanych przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. Zgodnie z § 2 cytowanego Rozporządzenia zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

Zatem otrzymane przez podatnika w 2003 r. odszkodowanie z tytułu zabezpieczenia budowanego obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, od którego jednak, na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów, nie ma obowiązku zapłacenia podatku.

Podobne interpretacje: