Drukuj

Czy w myśl obowiązujących przepisów podatkowych dokonanie zamiany mieszkań jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega temu podatkowi na zasadach obowiązujących w 2007 r. ? Czy nabycie spadku zwalnia Wnioskodawcę od podatku dochodowego w momencie zamiany w przypadku opłacenia podatku od spadków i darowizn jeśli jego nabycie nastąpiło przed 01.01.2007 r. ? Czy przy sprzedaży mieszkania, które Wnioskodawca nabył w drodze zamiany, jego wartość wykazana w akcie notarialnym stanowi jego koszt sprzedaży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) oraz uzupełnionego pismem z dnia 28.12.2008 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z tytułu zamiany własnościowego prawa od lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku oraz określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany - jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 03.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z tytułu zamiany własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku oraz określenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 01 grudnia 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla X – W. I Wydział Cywilny Wnioskodawca nabył spadek. Podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku został rozliczony i zapłacony w styczniu 2007 r. Przedmiotem spadku było własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W dniu 02.07.2007 r. Wnioskodawca dokonał zamiany ww. własnościowego prawa do lokalu na inne własnościowe prawo do lokalu. Zamiany Wnioskodawca dokonał z babcią tj. osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów podatkowych.

Wnioskodawca w dniu 17.10.2007 r. dokonał sprzedaży ww. mieszkania.

Pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. Nr IPPB2/415-493/07-2/AS wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku w zakresie złożenia podpisu na wniosku ORD-IN oraz uszczegółowienia stanu faktycznego poprzez wskazanie daty śmierci spadkodawcy. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca podał datę śmierci spadkodawczyni 09.08.2006 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w myśl obowiązujących przepisów podatkowych dokonanie zamiany mieszkań jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podlega temu podatkowi na zasadach obowiązujących w 2007 r. ...
 2. Czy nabycie spadku zwalnia Wnioskodawcę od podatku dochodowego w momencie zamiany w przypadku opłacenia podatku od spadków i darowizn jeśli jego nabycie nastąpiło przed 01.01.2007 r. ...
 3. Czy przy sprzedaży mieszkania, które Wnioskodawca nabył w drodze zamiany, jego wartość wykazana w akcie notarialnym stanowi jego koszt sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nabył spadek w dniu 01.12.2006 r. tj. przed wejściem w życie nowych przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn został opłacony we właściwym urzędzie skarbowym.

Zdaniem Wnioskodawcy przy dokonaniu zamiany dziedziczonego mieszkania powinien podlegać przepisom obowiązującym do 31.12.2006 r., ponieważ nabycie tego mieszkania zostało rozliczone wg przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązujących do 31.12.2006 r. W związku z powyższym przy dokonaniu zamiany, powinien być zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Według Wnioskodawcy sprzedaż mieszkania 17.10.2007 r. podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, kosztem sprzedaży mieszkania powinna być wartość wykazana w akcie notarialnym zamiany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Umowa zamiany jest umową dwustronnie zobowiązującą. Zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umowa zamiany nie jest umową nieodpłatną. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że własnościowe prawo do lokalu nabył Pan w drodze spadku po zmarłej w dniu 09.08.2006 r.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31.12.2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32a z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r., zwolnione od podatku dochodowego zostały przychody uzyskane z zamiany:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
 3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

 • jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r.) przepisy ust. 1 pkt 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1. budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2. przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części przeznaczonych na cele rekreacyjne,

3. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt. 1.

Z treści art. 21 ust.1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli przedmioty zamiany znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem zamiany są wyłącznie nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c) powołanej ustawy.

Mając więc na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Pana z tytułu odpłatnego zbycia w drodze zamiany własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust.1 pkt 32a, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Uiszczenie podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku nie ma znaczenia przy zastosowaniu zwolnienia wynikającego z ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia w drodze zamiany własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zamiany własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dokonał Pan w dniu 02.07.2007 r. Natomiast w dniu 17.10.2007 r. dokonał Pan sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym, przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Z uwagi na treść art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany w dniu 02.07.2007 r. będzie wartość własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku po zmarłej w dniu 09.08.2006 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: