Drukuj

Czy otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja na dofiannsowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zmiana interpretacji indywidualnej

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister Finansów zmienia, z urzędu interpretację indywidualną z dnia 1 października 2007 r., nr ILPB1/415-9/07-4/AP, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów uznającą za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od tego podatku dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji udzielonej w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż stwierdza jej nieprawidłowość.


Uzasadnienie

Dnia 1 października 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając - na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 2 sierpnia 2007 r. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że będąc wspólnikiem spółki cywilnej PPHU „H.” s.c. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest skup złomu i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie umowy nr 14/2007/UP/WR z dnia 12 czerwca 2007r., działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie udzielił wspólnikom spółki dofinansowania w formie dotacji w kwocie 259 813,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście złotych). Dokonując oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, Wnioskodawca stwierdził we wniosku, że uzyskany z tytułu przedmiotowej dotacji przychód nie podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko to uznał za prawidłowe.

Stanowisko, że dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji udzielane w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przesłanką warunkującą zwolnienie jest zatem pochodzenie dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji udzielane w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie pochodzą jednak ani z budżetu państwa ani z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwowym funduszem celowym. Z kolei w myśl art. 29 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie środków funduszu celowego, o ile nie otrzymuje on dotacji z budżetu państwa.

Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielane są w formie dotacji celowych - art. 107 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Nie są to zatem dotacje otrzymane z budżetu państwa, a takie pochodzenie dotacji warunkuje zwolnienie przedmiotowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przedmiotowe dopłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego należało, z urzędu, zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Podobne interpretacje: