Drukuj

1. Czy koszt legitymacji jest przychodem pracownika92. Czy należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia kosztu legitymacji uprawniających pracowników do przejazdów PKP z ulgą 50% do przychodów pracownika – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia kosztu legitymacji uprawniających pracowników do przejazdów PKP z ulgą 50% do przychodów pracownika.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca wskazał, że podlega bezpośrednio Ministerstwu Edukacji Narodowej. Jego obręb działania obejmuje trzy województwa, do których należą: województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie. W dniu 6 grudnia 2006 r. zawarł umowę z „PKP X”. Przedmiotem umowy było wykupienie 40 legitymacji uprawniających pracowników do przejazdów PKP z ulgą 50%. W 2007 roku koszt jednego uprawnienia wyniósł 204,00 zł. Bilety zostały zakupione w celach oszczędnościowych. W bieżącym roku było około 700 wyjazdów służbowych – przy zatrudnieniu średnio około 60 pracowników. W 2007 roku legitymacje (imienne) zostały wydane pracownikom na potrzeby wyjazdów służbowych w różnych okresach, tzn. pracownicy pobierali legitymacje i każdorazowo zdawali po odbyciu podróży służbowej. W tym celu prowadzona jest ewidencja. Podpisy osób odbywających podróż służbową składane są na koniec każdego miesiąca.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy koszt legitymacji jest przychodem pracownika...
  2. Czy należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych...


Zdaniem Wnioskodawcy, koszt legitymacji PKP nie jest przychodem pracownika, ponieważ wykorzystywana jest tylko do celów służbowych, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależne od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym podatnika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że legitymacje zostały wydane pracownikom wyłącznie na potrzeby wyjazdów służbowych i każdorazowo były zdawane przez pracowników po odbyciu podróży służbowej. Zatem pracownik nie wykorzystywał ich na potrzeby prywatne, wydatek zaś został poniesiony przez Wnioskodawcę w celu minimalizacji kosztów podróży służbowej pracownika. W związku z tym wartość wydatku poniesionego na zakup legitymacji nie jest przychodem pracownika.

W konsekwencji płatnik nie jest zobowiązany zaliczyć wartości przyznanych pracownikom legitymacji do przychodów ze stosunku pracy. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku potrącać od tych świadczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Jednocześnie tut. Organ informuje, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania z ZFŚS biletów do kina, teatru oraz karnetów na basen i masaże, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2008 r. nr ILPB1/415-267/07-3/AMN. Natomiast wniosek w zakresie zaliczenia kosztu konsumpcji na spotkaniu wigilijnym sfinansowanym z ZFŚS do przychodów pracownika, rozstrzygnięto interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2008 r. nr ILPB1/415-267/07-4/AMN.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: