Drukuj

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży surówek oraz kapusty i ogórków kwaszonych pochodzących z zakupu i z własnej produkcji będą podlegać zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegała ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ta część produkcji, która polega na kwaszeniu warzyw z własnej uprawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H. S. przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 9 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem prowadzącym produkcję rolną i działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa warzyw. Jest podatnikiem VAT. Przetwórstwo polega na kiszeniu kapusty i ogórków pochodzących z własnej uprawy. Kapusta i ogórki kwaszone pakowane są w beczki, wiaderka oraz w torebki foliowe, a następnie sprzedawane do sklepów. Kwaszone są jedynie ogórki i kapusta pochodzące z własnej uprawy.

Ze względu na zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży tak przetworzonych produktów pochodzących z własnej uprawy, Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji tych przychodów i kosztów ich uzyskania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca zamierza zwiększyć produkcję poprzez kwaszenie również ogórków i kapusty zakupionych u innych rolników oraz chce rozpocząć produkcję surówek, produkowanych zarówno z własnych jak i zakupionych u innych rolników warzyw.

Wnioskodawca wskazuje, że w przypadku produkowania surówek bądź kiszenia surowców zakupionych od innego rolnika lub też osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dochody ze sprzedaży tych produktów będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z tym Wnioskodawca zobowiązany będzie do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w zakresie produkcji surówek lub kwaszonek z wykorzystaniem surowców pochodzących z zakupu od innych osób lub firm. Przy czym koszty zakupu warzyw będą w całości kosztem podatkowym, natomiast pozostałe koszty będą kosztami podatkowymi w takim stosunku w jakim pozostają przychody opodatkowane w ogólnej kwocie przychodów z przetwórstwa warzyw. Wnioskodawca zauważa, że może również wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


Czy dochody uzyskane ze sprzedaży surówek oraz kapusty i ogórków kwaszonych pochodzących z zakupu i z własnej uprawy będą podlegały przedmiotowemu zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, tej części produkcji, która będzie polegała na kwaszeniu warzyw z własnej uprawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Wnioskodawca podaje, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Ponieważ - jak podaje Wnioskodawca - dochód ten jest zwolniony z opodatkowania, to również jego elementy nie podlegają rejestracji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, albowiem nie występują w tym przypadku przychody i koszty ich uzyskania, które podlegały by wpisowi do ww. księgi.

Wnioskodawca uważa, że w przypadku zakupu kapusty i ogórków świeżych od innego rolnika lub też osoby prowadzącej działalność gospodarczą, które po ich ukiszeniu zostaną sprzedane, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania. Podobnie będzie w przypadku produkcji surówek, bez względu na pochodzenie wykorzystywanych do tego surowców.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tej części działalności gospodarczej będą opodatkowane, przychody oraz koszty zobowiązany będzie rejestrować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przy czym koszty zakupu surowców będą w całości stanowiły koszt podatkowy. Natomiast pozostałe koszty, na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą kosztem podatkowym w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów uzyskanych z przetwórstwa warzyw.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: