Drukuj

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendia te zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko P., przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów przyznawanych pracownikom, studentom i doktorantom z własnego funduszu stypendialnego:


 1. w części dotyczącej studentów i doktorantów – jest prawidłowe,
 2. w części dotyczącej pracowników – jest prawidłowe, o ile osoby te są osobami wymienionymi w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176).


UZASADNIENIE


W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów przyznawanych pracownikom Uczelni, studentom i doktorantom z własnego funduszu stypendialnego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Uczelnia zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, art. 104) może utworzyć własny fundusz stypendialny. Własny fundusz stypendialny może być utworzony na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów ze środków innych niż określono w art. 94 ust. 1 i 6 ww. ustawy. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1 ustawy. Zgodnie z § 116 statutu Uczelni zasady przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ustala senat Uczelni. Uchwałą senatu z dnia 17 grudnia 2007 r. zostały ustalone zasady przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego. Szczegółowe zasady i wysokość stypendium z własnego funduszu stypendialnego reguluje zarządzenie Rektora z dnia 4 lutego 2008 r. Natomiast zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym stypendia z własnego funduszu stypendialnego (WFS) mogą być przyznawane:


 • pracownikom,
 • studentom,
 • doktorantom.


W ww. zarządzeniu Rektora określono następujące cele, na które mogą być przyznawane stypendia:


 • na pokrycie (dofinansowanie) kosztów ponoszonych przez stypendystę w związku z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych lub naukowych w obszarze specjalności lub specjalizacji zbieżnej z potrzebami Uczelni (dotyczy pracowników uczelni - nauczycieli i niebędących nauczycielami),
 • na pokrycie (dofinansowanie) kosztów związanych z odbywaniem stażu zawodowego lub praktyki (aplikacji) zawodowej w obszarze specjalności lub specjalizacji zbieżnej z potrzebami Uczelni (dotyczy pracowników uczelni - nauczycieli i niebędących nauczycielami akademickimi),
 • na pokrycie (dofinansowanie) kosztów (lub wyrównanie utraconych korzyści) przez pracownika/doktoranta/studenta w związku z jego działalnością w której osiągnął wyróżniające osiągnięcia (w skali krajowej lub międzynarodowej) w różnych rodzajach i sferach działalności (naukowej, publicznej, kulturalnej, sportowej itp.), przyczyniając się tym samym do podniesienia prestiżu i rozsławiania Uczelni w kraju i zagranicą,
 • na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową członków organizacji lub stowarzyszeń studenckich i doktoranckich, zarejestrowanych w Uczelni, jeśli przyczynią się ona do podnoszenia kwalifikacji poziomu wykształcenia stypendysty, w szczególności gdy wiąże się z wyróżniającymi osiągnięciami (w skali krajowej i międzynarodowej) w różnych rodzajach i sferach działalności (naukowej, publicznej, kulturalnej, sportowej itp.), przyczyniając się tym samym do podniesienia prestiżu i rozsławiania Uczelni w kraju i zagranicą,
 • na dofinansowanie kosztów studiowania na Uczelni, włącznie z dofinansowaniem kosztów pobytu w Polsce, studentom polskiego pochodzenia z zagranicy, nie będącym obywatelami polskimi.


Stypendia, o których mowa wyżej będą przyznawane na dany okres i wypłacane w okresach miesięcznych.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendia te zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...


Uczelnia stoi na stanowisku, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy stypendia wypłacane z własnego funduszu stypendialnego zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż zgodnie z tym punktem zwalnia się z podatku dochodowego świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni -przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Uczelni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w części dotyczącej studentów i doktorantów za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej pracowników za prawidłowe, o ile osoby te są osobami wymienionymi w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z uwagi na to, iż stypendia nie należą do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy je zakwalifikować jako przychody z innych źródeł, wymienionych w pkt 9 tego artykułu.

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy zawiera katalog przychodów (dochodów), które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy wolne od ww. podatku są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.


Zatem stypendia przyznane przez szkoły lub uczelnie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile spełniają określone w tym przepisie warunki. Przede wszystkim winny one być przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 ze zm.), a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tj. w obowiązującym porządku prawnym:


 • ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zm.),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2), oraz
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 115, poz. 965).


Stypendia, o których mowa we wniosku przyznawane są z własnego funduszu stypendialnego uczelni, uregulowanego w art. 104 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W myśl tego przepisu uczelnia może utworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane, jeżeli statut uczelni tak stanowi, niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1. Własny fundusz stypendialny może być tworzony w uczelni publicznej – na podstawie §12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 246, poz. 1796) – w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej, nadto tworzy się go również z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz (§ 12 ust. 4).

Jak wynika z wniosku P. – zgodnie z § 116 statutu Uczelni – zasady przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego ustala senat Uczelni. W związku z powyższym, uchwałą senatu z dnia 17 grudnia 2007 r. zostały ustalone zasady przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego. Z kolei szczegółowe zasady i wysokość stypendium z własnego funduszu stypendialnego reguluje zarządzenie Rektora z dnia 4 lutego 2008 r. Stwierdzić zatem należy, iż przedmiotowe stypendia są przyznane na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.


Jednakże, poza powyższym, zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy uzależnione jest również od spełnienia następujących warunków:


 • beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,
 • źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.


Stypendia nieobjęte zakresem zwolnień, określonym w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 ustawy podlegają opodatkowaniu na tzw. ogólnych zasadach.

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego, stypendia wypłacane przez P. studentom i uczestnikom studiów doktoranckich spełniają przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie jako świadczenia pomocy materialnej są przyznawane i wypłacane z własnego funduszu stypendialnego utworzonego na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i związku z tym podlegają przedmiotowemu zwolnieniu.

Natomiast stypendia przyznawane pracownikom mogą być zwolnione od opodatkowania na podstawie powołanego przepisu, jednakże wyłącznie, jeżeli pracownik spełnia warunek posiadania statusu: ucznia, studenta, uczestnika studiów doktoranckich bądź osoby uczestniczącej w innych formach kształcenia (np. studia podyplomowe, kursy językowe, inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe).


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: