Drukuj

Składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą Stowarzyszenia. W świetle powyższego, składki członkowskie, jako dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy należy wykazać w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – CIT-8/0. Dochody (przychody) te wpływają na podstawę opodatkowania ustalaną w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8, poprzez odliczenie od dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia „XX”, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Członkami Stowarzyszenia są kupcy handlujący na targowisku „XX” oraz producenci rolni. Około 95% członków to osoby prowadzące działalność gospodarczą handlową na tym targowisku. Zasadniczym celem, dla którego powstało Stowarzyszenie jest podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój firm członków oraz obrona ich interesów, w tym działanie na rzecz stabilizacji oraz administrowania targowiskiem „XX”.

Od 01.12.2007 r. Stowarzyszenie przejęło – na podstawie umów dzierżawy zawartych z miastem – targowisko „XX” i rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na zarządzaniu tym targowiskiem, w tym na odpłatnym udostępnianiu kupcom miejsc na targowisku do wykonywania handlu. Pobierane przez Stowarzyszenie od członków opłaty – poza składkami członkowskimi – służą pokryciu kosztów prowadzenia targowiska, jak odpłatność za sprzątanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, czynsz dzierżawny, koszty związane z zatrudnionymi pracownikami, itp. Udostępnianie kupcom miejsc do prowadzenia handlu następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej i sklasyfikowane jest w PKWiU pod symbolem 70.20.Z. Z prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie osiąga zyski. Składki członkowskie obejmują jednorazowe wpisowe oraz comiesięczną składkę. Podstawa prawna ich wnoszenia wynika ze statutu. Są one pobierane i gromadzone w ramach wyodrębnionej kasy oraz rachunku bankowego. Składki w żaden sposób nie uczestniczą w finansowaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia na podstawie statutu są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w zeznaniu podatkowym CIT-8 podlegają odliczeniu od przychodów...

Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), co oznacza, że jest organizacją społeczną. Zgodnie z tym aktem prawnym, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia reguluje statut, który stowarzyszenie winno posiadać.

Zgodnie ze Statutem oraz art. 33 ww. ustawy wśród wielu źródeł finansowania majątku Stowarzyszenia, na pierwszym miejscu wymienia się składki wnoszone przez członków. Prócz tego majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, dotacji oraz z dochodów prowadzonej działalności gospodarczej (par. 27 Statutu). Wnoszenie składek jest obowiązkiem członka Stowarzyszenia a ich nie wnoszenie może powodować dla niego negatywne następstwa, z wykluczeniem ze Stowarzyszenia włącznie (par. 12 Statutu). Oznacza to, że wnoszenie składek przez członków jest niezależne od innych źródeł finansowania majątku Stowarzyszenia.

Art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych udziela zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych dla składek wnoszonych przez członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, w części nieprzeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. Już z treści tego przepisu wynika, że wymieniony w nim podmiot może osiągać przychody zarówno ze składek członkowskich, jak i z działalności gospodarczej. To oznacza, że o ile składki wnoszone przez członków nie finansują działalności gospodarczej, to w tej części przysługuje organizacji politycznej, społecznej i zawodowej prawo do zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania ich podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) określa, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. W myśl art. 34 ww. ustawy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jako podmioty, które zwolnione są od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Bez znaczenia pozostaje zatem, czy dochód osiągnięty jest przez stowarzyszenia z działalności statutowej, czy też z działalności gospodarczej, i czy przychody osiągane z tych źródeł mają charakter trwały czy sporadyczny.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest podmiotem działającym na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z postanowieniami Statutu majątek Stowarzyszenia powstaje m.in. z obowiązkowych składek członkowskich.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą.

Z powyższego wynika zatem, że warunkiem zwolnienia z opodatkowania jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepis ten nie wprowadza innych ograniczeń, zarówno w zakresie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i terminu ich wydatkowania.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż składki wnoszone przez członków Stowarzyszenia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą Stowarzyszenia.

W świetle powyższego, składki członkowskie, jako dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy należy wykazać w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku – CIT-8/0. Dochody (przychody) te wpływają na podstawę opodatkowania ustalaną w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8, poprzez odliczenie od dochodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: