Drukuj

Jak opodatkować podatkiem VAT samochód ciężarowy pozostały po likwidacji działalności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 listopada 2003 r. (wpływ 15.11.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 5 grudnia 2003 r. (wpływ 8.12.2003 r.) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług środka transportu pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej, uprzejmie informuje:

W świetle opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą, dla potrzeb której wykorzystuje Pan zakupiony w m-cu lipcu 1999 r. samochód ciężarowy. Obecnie rozważa Pan możliwość likwidacji działalności gospodarczej, a pozostały na stanie w dniu likwidacji samochód zamierza Pan przeznaczyć na cele prywatne. Zgodnie z przyjętym przez Pana stanowiskiem w sprawie do odprowadzenia należnego podatku VAT, będzie Pan zobowiązany dopiero w momencie kiedy dokona Pan sprzedaży samochodu.

Art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, że "opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie odrębnych przepisów, do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej". Istotnym jest przy tym, że cytowany w zdaniu poprzednim przepis - zgodnie z treścią art. 6a ust. 4 ww. ustawy - ma zastosowanie do towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Mając zatem na uwadze przytoczony stan prawny należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w wykonaniu art. 6a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podlegają pozostałe na stanie w dniu likwidacji składniki majątku obrotowego jak i środki trwałe, jeżeli przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Na podatników, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ustawodawca nałożył obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów pozostałych na stanie, w ciągu 30 dni od dnia zaprzestania wykonywania tychczynności (art. 6a ust. 5 pkt 1). O dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego, podatnik winien zawiadomić właściwy organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu (art. 6a ust. 5 pkt 2). Podstawę opodatkowania towarów objętych remanentem likwidacyjnym w myśl art. 6a ust. 8 cytowanej ustawy określa się w oparciu o art. 15 ust. 3 tej ustawy, wg którego podstawą opodatkowania jest wartość towarów lub usług obliczona wg cen sprzedaży stosowanych z głównym odbiorcą (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy wg przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia w którym sporządzony jest remanent, zmniejszona o kwotę podatku. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu pozostałych na stanie w dniu likwidacji działalności gospodarczej towarów, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury towarów nie później jednak niż 30 dnia od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 6a ust. 6). Ustalony w sporządzonym spisie z natury podatek należny, winien zostać rozliczony deklaracji VAT-7 (poz. 33) składanej za m-c, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wobec przytoczonego stanu faktycznego i prawnego należy uznać, że przedstawione przez Pana stanowisko w sprawie nie znajduje potwierdzenia w przepisach prawa podatkowego. Jeżeli zatem w dniu likwidacji działalności posiada Pan na stanie samochód ciężarowy, przy zakupie którego przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, to tym samym zobowiązany jest Pan do:
1) sporządzenia, w terminie określonym art. 6a ust 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, spisu z natury, w którym uwzględni Pan wartość przedmiotowego samochodu i należny podatek, a także powiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego,
2) odprowadzenia podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym powstał obowiązek podatkowy o jakim mowa w art. 6a ust. 6 ww. ustawy.

Podobne interpretacje: