Drukuj

W jakim terminie podatnik powinien zapłacić podatek należny wynikający z remanentu likwidacyjnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej:

Zgodnie z treścią art. 6a ust 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, obowiązanego, na podstawie odrębnych przepisów, do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odsprzedane i w stosunku do których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Opodatkowaniu podatkiem VAT w ww. przypadku podlegają zarówno składniki majątku obrotowego, do których zalicza się materiały, produkty, towary handlowe, jak również towary zaliczane na podstawie odrębnych przepisów do środków trwałych.

Podatnicy, o których mowa w przytoczonym wyżej przepisie, stosownie do art. 6a ust 5 ustawy o podatku VAT, obowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów według stanu na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w terminie do 30 dni od daty zaprzestania wykonywania tych czynności. O dokonaniu spisu, wartości towarów podlegających opodatkowaniu oraz kwocie podatku należnego podatnicy obowiązani są powiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie 14 dni od dnia dokonania spisu.

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w myśl art. 6a ust 6 ustawy o podatku VAT powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 30 dnia od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatek należny wynikający z ww. spisu podatnicy obowiązani są wykazać w rozliczeniu podatku od towarów i usług za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatek ten - zgodnie z art. 26 ustawy o podatku od towarów i usług - podlega wpłacie na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  1. do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (w przypadku rozliczeń miesięcznych),
  2. do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Ponadto zgodnie z art. 6a ust 7 zwalnia się od podatku od towarów i usług przez okres 12 miesięcy od dnia sporządzenia spisu z natury, towary objęte tym spisem, stanowiące w tym okresie przedmiot sprzedaży (lub czynności zrównanych ze sprzedażą, o których mowa w art. 2 ust 3 pkt 1 – 5 cytowanej ustawy o podatku VAT). Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest sporządzenie spisu z natury zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami oraz rozliczenie w ustawowym terminie podatku wynikającego z tego spisu.

Przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: