Drukuj

Czy sprzedaż sprzętu stomatologicznego przez Spółkę Jawną osobie fizycznej będącej współwłaścicielem nieruchomości, prowadzącej działąlność gospodarczą polegającą m.in na wynajmowaniu lokali, rozliczającej się według ksiąązki przychodów i rozchodów, będącej podatnikiem podatku VAT, jest traktowany jako sprzedaż osobie fizycznej czy jako sprzedaży przedsiębiorcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie Strony z dnia 08.08.2004 r. (wpływ do tut. organu 24.09.2004 r.) na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję, iż:Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Strony wynika, iż sprzęt stomatologiczny został sprzedany osobie fizycznej, która jest współwłaścicielem nieruchomości ponadto prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą polegającą m.in. na wynajmowaniu lokali użytkowych, rozliczaną według książki przychodów i rozchodów oraz opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Sprzedaż przedmiotowego sprzętu nastąpiła na podstawie faktury VAT i jak wynika z dalszej części pisma sprzęt stomatologiczny zostanie podnajmowany innym osobom.

W oparciu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Art. 111 ust. 1 ww ustawy, nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnikom dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi:

1). na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz2). osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

W przypadku gdy sprzedaż towaru bądź usługi następuje na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, obrót oraz kwotę podatku należnego z dokonanej sprzedaży należy zaewidencjonować przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku gdy sprzedaż towaru bądź usługi następuje na rzecz przedsiębiorcy, dokumentem potwierdzającym dokonaną sprzedaż jest faktura VAT i nie ma obowiązku ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.Ze stanu faktycznego zawartego w piśmie strony wynika, że zawarta transakcja została udokumentowana fakturą VAT.

Reasumując powyższe jedynym kryterium decydującym o obowiązku ewidencjonowania jest rodzaj odbiorcy sprzedawanej przez podatnika usługi bądź towaru.

Do momentu osiągnięcia obrotu w wysokości 40.000 zł, z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Spółka jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podobne interpretacje: