Drukuj

Czy Spółka ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (wydanej po weryfikacji zgłoszenia celnego) oraz, czy różnica pomiędzy wpłaconą kwotą podatku od towarów i usług wynikającą z dokumentu celnego SAD, a kwotą wynikającą z w/w decyzji należy wykazać w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2 w/w ustawy, a w przypadku importu – suma kwot podatku wynikająca z dokumentów celnych.

Z przedstawionego przez Spółkę we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w miesiącu wrześniu 2003 r. dokonano importu towarów. Dokument celny potwierdzający przedmiotowy import zawierał dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, a zatem nie stanowił podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powyższe wynika z postanowień § 48 ust. 4 pkt 5 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zgodnie z którym, w przypadku, gdy wystawiono dokumenty celne stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane względnie podające kwoty niezgodne ze stanem faktycznym, dokumenty te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Do takich dokumentów należał opisany dokument celny, w którym wartość importowanego towaru nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym.

Został on zweryfikowany decyzją naczelnika urzędu celnego określającą podatek od towarów i usług w prawidłowej wysokości i w oparciu o wyżej cytowany przepis art. 19 ust. 1 i 2 - Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej decyzji będącej również dokumentem celnym – w terminie określonym w art. 19 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 74a w związku z art. 72 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) właściwy organ podatkowy stwierdza nadpłatę w wysokości nadpłaconego podatku, po złożeniu przez Spółkę wniosku, o którym mowa w art. 75 § 2 pkt 1c w/w ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 11g ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, organem podatkowym właściwy m.in. w sprawie postępowań dotyczących zwrotu nadpłaty - w zakresie podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z brzmieniem art. 11h pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, w przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług, jeżeli kwota nadpłaconego podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku kwota nadpłaconego podatku nie pomniejszyła kwoty podatku należnego. Zatem w momencie stwierdzenia przez organ podatkowy nadpłaty, jej zwrot, zgodnie z art. 77b § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa następuje na wskazany rachunek bankowy podatnika. Jak wynika z powyższego, kwota nadpłaty nie podlega wykazaniu w deklaracji VAT-7.

Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę.

Podobne interpretacje: