Drukuj

Podatnik zwrócił się z zapytaniem „kto jest zobowiązany lub też uprawniony do wystawienia faktury, która to faktura dokumentowałaby zdarzenie gospodarcze powstałe przed ogłoszeniem upadłości, a upadły przed ogłoszeniem upadłości faktury nie wystawił”.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 27 września 2004 r. (doręczonego dnia 10 stycznia 2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia 31 stycznia 2005 r. (doręczonego dnia 3 lutego 2005 r.), z dnia 1 lutego 2005 r. (doręczonego dnia 4 lutego 2005 r.) oraz z dnia 16 lutego 2005 r. (doręczonego dnia 17 lutego 2005 r.) zawierającego zapytanie o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika

stwierdza, że

stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 września 2004 r. (doręczonym dnia 10 stycznia 2005 r.), uzupełnionym pismami Nr L.dz. 93/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. (doręczonym dnia 3 lutego 2005 r.), Nr L.dz. 95/05 z dnia 1 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 4 lutego 2005 r.) oraz pismem z dnia 16 lutego 2005 r. (doręczonym dnia 17 lutego 2005 r.) S......................................... w ........................zwrócił się z zapytaniem „kto jest zobowiązany lub też uprawniony do wystawienia faktury, która to faktura dokumentowałaby zdarzenie gospodarcze powstałe przed ogłoszeniem upadłości, a upadły przed ogłoszeniem upadłości faktury nie wystawił”.

Dnia 10 września 1999r. F.................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .............................., reprezentowana przez Prezesa Zarządu P...............................i Członka Zarządu ds. Finansowych P........................................... zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ................. umowę pożyczki Nr 39/99/G-58/OA-SO/P. Przedmiotem umowy było udzielenie pożyczki do kwoty 1 600 000 zł. na dofinansowanie zadania: „Modernizacja gospodarki cieplnej w F......................................”. Zgodnie z §10 umowy pożyczki Strony ustaliły następujące formy zabezpieczenia spłaty pożyczki i odsetek:

  1. poręczenie P.................................................. w .................. na kwotę 1 600 000 zł.,
  2. przewłaszczenie montowanych kotłów wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
  3. przewłaszczenie na wyrobach gotowych na kwotę 500 000 zł.

W tym samym dniu (10 września 1999 r.) strony zawarły umowę przewłaszczenia, mocą której pożyczkobiorca (F.......................................) przeniosła na pożyczkodawcę (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ....................) własność trzech oznaczonych co do tożsamości kotłów grzejnych, stanowiących obiekty majątku trwałego o wartości zakupu 1 270 800 zł. W myśl § 2 pkt 2 umowy przewłaszczenia w przypadku niespłacenia pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania, odsetek za opóźnienie w oznaczonych terminach Pożyczkodawca mógł zbyć przewłaszczoną rzecz, zaliczając uzyskaną cenę na spłatę zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki, względnie ją wynająć lub wydzierżawić z zaliczeniem uzyskanego czynszu na spłatę pożyczki.

Wobec niewywiązania się przez F............................................ z zobowiązań określonych w umowie pożyczki Fundusz wypowiedział umowę z dniem 29 października 2001r. i postawił w stan natychmiastowej wymagalności niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami i odsetkami karnymi. Wypowiadając umowę Fundusz nie skorzystał z zabezpieczenia w postaci poręczenia S..........................., lecz pismem Nr WF/ZF-0717/2865/2001 z dnia 13 listopada 2001r. zażądał wydania trzech kotłów grzewczych w wykonaniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie pożyczki. Następnie Fundusz, bez udziału zarządu F......................................... dokonał sprzedaży tych kotłów na rzecz poręczyciela z umowy pożyczki tj. P..........................., a na okoliczność ich wydania dnia 14 listopada 2001 r. w obiekcie kotłowni F............................. w ..............................spisany został protokół zdawczo – odbiorczy kotłów grzejnych pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ................., a P...................... w ..................... .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ..................... zażądał wystawienia faktury VAT dokumentującej czynność wydania kotłów. Zarząd F................................. sprzeciwiał się tak pośpiesznemu wydaniu kotłów z uwagi na złożony wniosek o ogłoszenie upadłości i wyznaczony na dzień 19 listopada 2001r. termin rozprawy (podczas, której ogłoszono upadłość) oraz zastrzeżenia banku PKO BP S.A. Oddział ................. Kotły te objęte zostały bowiem zastawem sądowym na mocy umowy zastawniczej z dnia 8 grudnia 2000r. zawartej pomiędzy F............................, a PKO BP S.A. W sprawie podwójnego zabezpieczenia na kotłach, na skutek doniesienia Banku PKO BP S.A. wszczęte zostało dochodzenie o przestępstwo z art. 297 § 1 kk.

Postanowieniem Sygn. akt U 123/01 z dnia 19 listopada 2001r. Sąd Rejonowy w .......................... Wydział V Gospodarczy ogłosił upadłość F.................................................

Podatnik twierdzi, że obowiązek wystawienia faktury obciążał upadłego, w związku z tym że wydanie rzeczy przewłaszczonej tytułem umowy pożyczki nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości F........................................ . Z tej jednak przyczyny, że przed ogłoszeniem upadłości Upadły faktury nie wystawił, to faktura taka może zostać wystawiona przez Syndyka z datą sprzedaży przypadającą na dzień wydania przewłaszczonej rzeczy. Wierzytelność z tytułu podatku VAT powinna być ujęta w trzeciej kategorii prawa upadłościowego i ewentualnie zaspokojona w ramach formalnego planu podziału funduszu masy upadłości.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie stanowi powiernicze przeniesienie własności, polegające na zabezpieczeniu wierzytelności przez przeniesienie na wierzyciela prawa własności rzeczy ruchomej z jednoczesnym ustanowieniem zobowiązania wierzyciela do korzystania przez dłużnika z prawa własności w granicach ustalonych przez strony. Do przedmiotowo istotnych elementów konstruujących tą umowę należy zamieszczenie w jej treści zastrzeżenia o zwrotnym przeniesieniu własności na przewłaszczającego przez wierzyciela w przypadku spłaty długu.

Z treści umowy przewłaszczenia zawartej dnia 10 września 1999 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .........................., a F........................ wynika, że miała ona charakter bezwarunkowy tj. przeniosła prawo własności trzech kotłów na rzecz Funduszu, który w przypadku niespłacenia pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania, odsetek za opóźnienie w oznaczonych terminach mógł zbyć przewłaszczone kotły, zaliczając uzyskaną cenę na spłatę zadłużenia z tytułu udzielonej pożyczki, względnie je wynająć lub wydzierżawić z zaliczeniem uzyskanego czynszu na spłatę pożyczki. Oznacza to, że w przypadku braku realizacji po stronie pożyczkobiorcy (F....................................) zaciągniętych zobowiązań, Fundusz jako właściciel rzeczy, uzyskał prawo do dysponowania kotłami w taki sposób, aby doprowadzić do realizacji zobowiązania z tytułu pożyczki. W związku z niewykonaniem warunków umowy przez F....................................... przewłaszczone rzeczy wydane zostały Funduszowi. Skutkiem tego działania było wygaśniecie zobowiązania F............................... w takiej części, w jakiej wartość przedmiotów zabezpieczenia pokryła wartość wierzytelności. Oznacza to, że wierzytelność Funduszu wobec F.................................... w tej części przestała istnieć. Fabryka wydająca towar nie nabyła zatem w wyniku tej czynności korzyści w postaci uzyskania wierzytelności, bowiem w dacie przekazania kotłów wierzytelność ta wygasła.

Należy jednak zauważyć, że w momencie wydania kotłów wierzycielowi (Funduszowi), która to czynność w myśl art. 2 ust. 3 pkt 3b ustawy wydanie towaru w miejsce świadczenia pieniężnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powstał obowiązek podatkowy w tym podatku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązek podatkowy po stronie dłużnika powstaje w momencie wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu od dnia wydania towaru.

Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług polegającą na wydaniu kotłów w miejsce świadczenia pieniężnego, która to czynność miała miejsce przed ogłoszeniem upadłości dłużnika F......................................... ., a nie została w postaci tej udokumentowana do momentu jej ogłoszenia, w ocenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, ciążył na syndyku masy upadłości.

Zgodnie bowiem z § 36 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) zarejestrowani podatnicy, posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”, z wyjątkiem podatników:

  1. korzystających za zwolnień określonych w art. 14 ust. 1,5 i 6 ustawy,
  2. wykonujących wyłącznie czynności wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy lub czynności zwolnione przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ustawy.

W wyniku ogłoszenia upadłości upadły podmiot stracił z mocy prawa zarząd oraz możliwość korzystania i rozporządzania majątkiem. Ogłoszenie upadłości spółki nie pobawiło jej natomiast podmiotowości prawnej, ani prawa własności majątku. Podatnikiem podatku od towarów i usług pozostał nadal upadły, syndyk natomiast reprezentuje upadłego, działając w jego imieniu i na jego rachunek. Oznacza to, że wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, które realizowane być winny w wynikających z tych przepisów terminach, a które na skutek ogłoszenia upadłości podatnika (spółki akcyjnej) nie mogły być dokonane przez dotychczasowe organy, winien był realizować syndyk masy upadłości.

W podsumowaniu tut. organ uprzejmie informuje, że powyższa interpretacja udzielana jest jedynie w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: