Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonywanie przez nadleśniczych zadań administracyjnych zleconych przez Starostę w drodze porozumienia w trybie art.5 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U z 2000r., Nr 56, poz.679 z późn.zm), obejmującym nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Odpowiedż:

W art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) zdefiniowano pojęcie podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie z ww. przepisem podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą ( zdefiniowaną w ust.2 tego artykułu) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Jednocześnie w art.15 ust.6 tej ustawy postanowiono, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od towarów i usług nie zostały zdefiniowane pojęcia "organ władzy publicznej" oraz "urzędy obsługujące te organy".Zgodnie z art.16 ust.2 Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz.U.Nr 78, poz.483) samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Należy zatem stwierdzić, że pojęcia te odnoszą się zarówno do organów państwowych jak i organów samorządu terytorialnego, które również mają charakter publiczny.

Za organ władzy publicznej w ramach samorządu terytorialnego uznać należy jednostki tego samorządu, a więc gminę, powiat i samorząd województwa. Natomiast do urzędów obsługujących te organy należy zaliczyć wszelkie jednostki organizacyjne zajmujące się tymi zadaniami, a więc urzędy administracji rządowej oraz jednostek samorządów terytorialnych do których niewątpliwie zaliczyć należy Starostwo Powiatowe.

W oparciu o powyższe przepisy należy uznać, iż Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna samorządu, nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji których została powołana, o ile zadania te nie będą realizowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie z art.5 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.Nr 56 z 2000, poz.679 z późn.zm) wynika, iż Starosta może powierzyć w drodze porozumienia prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji nadleśniczemu Lasów Państwowych.A zatem powierzenie przez Starostę nadleśniczemu Lasów Państwowych ( uprawnienie wynikające z ustawy) spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną i prowadzenie ich w imieniu starosty, powoduje także przeniesienie uprawnienia do skorzystania z regulacji zawartej w art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług. Potwierdza to między innymi nadzór merytoryczny Starosty nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak i zapewnienie środków finansowych do ich wykonania przez powierzającego.

Reasumując należy stwierdzić, iż nadleśniczy Lasów Państwowych w zakresie w jakim realizuje zadania zastrzeżone dla władzy publicznej ( tj. prowadzenie w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną) nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług, a tym samym objęty jest regulacją art.15 ust.6 ustawy o podatku

Podobne interpretacje: