Drukuj

Czy odpłatne świadczenie usług polegających na przejmowaniu do zarchiwizowania, przechowywaniu dokumentacji nie istniejących jednostek gospodarczych, jak również sporządzaniu odpisów, wypisów oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu dla byłych pracowników tych firm, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 92.51.12-00.00 jest zwolnione od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 30.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie - czy odpłatne świadczenie usług polegających na przejmowaniu do zarchiwizowania, przechowywaniu dokumentacji nie istniejących jednostek gospodarczych, jak również sporządzaniu odpisów, wypisów oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu dla byłych pracowników tych firm, sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 92.51.12-00.00 jest zwolnione od podatku od towarów i usług - podziela pogląd Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Spółdzielnię stanu faktycznego, wynika że jej podstawową działalnością jest odpłatne świadczenie usług polegających na przejmowaniu do zarchiwizowania, przechowywaniu dokumentacji nie istniejących jednostek gospodarczych, jak również sporządzaniu odpisów, wypisów oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu dla byłych pracowników tych firm. Czynności te Strona zaklasyfikowała wg PKWiU do grupowania 92.51.12-00.00 - usługi archiwów.

Zdaniem Jednostki - ww. usługi wykonywane przez Stronę są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ podziela pogląd Spółdzielni w sprawie.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W poz. 11 tego załącznika zostały wymienione zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania ex 92 usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumineiu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

 1. usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi.
 2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
 4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10),świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
  5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
  5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
 6. działalności agencji informacyjnych,
 7. usług wydawniczych,
 8. usług radia i telewizji (PJKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Wyłączeniem ze zwolnienia nie zostały objęte świadczone przez Spółdzielnię usługi polegające na przejmowaniu do zarchiwizowania, przechowywaniu dokumentacji nie istniejących jednostek gospodarczych, jak również sporządzaniu odpisów, wypisów oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu dla byłych pracowników tych firm sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 92.51.12-00.00. Zatem usługi te są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie oraz powinno zawierać znaki opłaty skarbowej (o wartości 5 zł od pisma i o wartości 0,50 zł od każdego załącznika).

Podobne interpretacje: