Interpretacje w temacie: Czynności opodatkowane

Ścieżka aktualnego tematu

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku zawierania umów przewłaszczenia na zabezpieczenie pożyczki?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r., udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy powstaje obowiązek podatko ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 01 maja 2004 r. czynności sprzedaży lokali.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 04 maja 2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu przedstawiła Pani, iż w 1997 r. wspólnie z mężem i Pani matką nabyła działkę budowlaną pod ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będzie umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomych, podpisywana przed zwarciem umowy leasingowej lub w trakcie trwania umowy leasingowj?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wobec zapytania Spółki z dnia 20 kwietnia 2004 r. udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka wnosząc zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że pr ...

Czy wydanie kuponów premiowych związanych ze sprzedażą premiową ( wartość bonu uzależniona jest od wielkości zakupów dokonanych przez kontrahentów Podatnika ) jest świadczeniem usługi lub towarem i czy jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W opinii tut. organu podatkowego kupon premiowy nie jest towarem, a jego wydanie nie jest usługą w rozumieniu art. 4 pkt 1) i pkt 2) ( obowiązującego do dnia 30.04.2004r. ) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) i zgodnie z art. 2 wymienionej ustawy nie podlegało do dnia 30.04.2004r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Gdzie podlegają opodatkowaniu wykonywane przez Spółkę usługi , o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 )w przypadku gdy usługi te są wykonywane w kraju na rzecz kontrahenta polskiego, na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem przy świadczeniu usług decydujące znaczenie dla objęcia ich opodatkowaniem ma miejsce świadczenia tych usług, co związane jest z zasadą terytor ...

Spółka świadczy usługi pośrednictwa na rzecz czeskiej firmy zarejestrowanej w Republice Czeskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej, związane z bezpośrednią dostawą towarów nie akcyzowych do nabywców krajowych zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT. Wynagrodzenie za usługi jest płacone przez czeską firmę na podstawie faktury wystawianej przez Spółkę po realizacji kontraktu, tj. po otrzymaniu przez czeską firmę należności od nabywcy towaru. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. ...

Czy sprzedaż przez gminę terenów w drodze przetargu nieograniczonego gruntów nie przeznaczonych w momencie zawarcia umowy warunkowej z nabywcą, jest na mocy art. 43, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku, w sytuacji gdy przeniesienie prawa własności nastąpi w okresie działania nowej ustawy biorąc pod uwagę następujący stan faktyczny: w dniu 27. 04. 2004 r. została przez Gminę X zawarta warunkowa umowa notarialna ze Spółką Y z o.o. na sprzedaż gruntów niezabudowanych. Dla gruntów tych nie ma sporządzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego grunty przeznaczone są pod dolesienia. W Rejestrze Ewidencji Gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Z przedmiotowe grunty oznaczone są jako grunty orne. Warunkowy charakter umowy determinowany jest uprawnieniem Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu. Jednym z głównych warunków zawartych w umowie ze Spółką Y z o.o. jest stworzenie przez nabywcę nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie na zakupionym terenie działalności gospodarczej. Nabywca musi zatem uruchomić takie procedury jak: zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowę (część z tych procedur została już uruchomiona). Dopiero po ich zakończeniu będzie można jednoznacznie określić czy tereny mają status przeznaczonych pod zabudowę w rozumieniu przepisów o planowaniu przestrzennym i w świetle prawa budowlanego. Co decyduje w momencie sprzedaży gruntów gruntów przeznaczeniu?

Z przedstawionej sytuacji wynika, że w dniu 27. 04. 2004r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (grunty niezabudowane położone we wsi O). Warunkowy charakter umowy wynika z prawa pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych (na mocy art. 3 ustawy z 11. 04. 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego). Prawo pierwokupu jest uprawnieniem prawokształtującym. Realizacja tego ...

Czy sprzedaż lokali mieszalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, jak również innych budynków i budowli lub ich części, dokonywana przez gminę, podlega zwolnieniu od podatku VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem o ...

Pytanie podatnika dotyczy sposobu dokumentowania premii pieniężnej.

We wniosku o interpretację przepisów prawa podatnik wskazał, iz na podstawie zawartej umowy wypłaca swojemu kontrahentowi określone kwoty pieniężne tytułem premii za osiągnięcie pewnego poziomu obrotów, na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez odbiorcę towarów. Następnie podatnik na podstawie zawartych umów o współpracy z dostawcami towarów wystawia kolejne noty obciążeniowe z tego sameg ...

Generowanie strony w 18 ms