Drukuj

Opodatkowanie i udokumentowania zwrotu kosztów poniesionych na nieruchomości, która zostanie przekazana w drodze darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2008r. (data wpływu 6 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2008r. (data wpływu 19 sierpnia 2008r.) oraz pismem z dnia 8 września 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania zwrotu kosztów poniesionych na nieruchomości, która zostanie przekazana w drodze darowizny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania zwrotu kosztów poniesionych na nieruchomości, która zostanie przekazana w drodze darowizny.Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2008r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 7 sierpnia 2008r. znak: IBPP2/443-523/08/LŻ oraz pismem z dnia 8 września 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Województwo posiada 26/100 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanych budynkiem szkoły. Obecnie, na wniosek Prezydenta miasta prowadzona jest procedura darowizny ww. udziałów Województwa ma rzecz Miasta. Prezydent Miasta zaproponował Województwu, iż w ramach rekompensaty za przekazanie mienia, Miasto zrefunduje poniesione przez Województwo koszty remontów przeprowadzonych w budynku szkoły w latach 2002-2005. Koszty te poniesione zostały przez działającą w budynku jednostkę Województwa - Medyczne Studium zawodowe. Zgodnie z wystawionymi fakturami VAT, materiały i usługi w ramach nakładów poniesionych przez jednostkę objęte były 7% i 22% stawką podatku VAT. Medyczne Studium Zawodowe nie było płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i w związku z tym przy zakupie towarów przeznaczonych na remonty przeprowadzone w latach 2002-2005 nie przysługiwało placówce prawo do odliczenia tego podatku. Odnosząc się do umowy darowizny z uwagi na fakt, iż Województwu nie przysługiwało prawo do odliczenia przy nabyciu nieruchomości lub z tytułu poniesionych nakładów ulepszających, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Z uwagi na konieczność refundacji przez Prezydenta Miasta ww. kosztów przed datą podpisania aktu notarialnego umowy darowizny, istnieje wątpliwość, czy zwrot tych kosztów należy opodatkować podatkiem od towarów i usług VAT. W przypadku nieuzasadnionego naliczenia przez Województwo podatku VAT Miastu nie będzie przysługiwało prawo do jego odliczenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż faktury dokumentujące koszty remontów przeprowadzonych w budynku szkoły wystawione zostały na Medyczne Studium Zawodowe. Koszty remontów faktycznie poniosło Województwo. Medyczne Studium Zawodowe jako jednostka budżetowa Województwa , otrzymała środki na remonty z budżetu Województwa. Medyczne Studium Zawodowe posiadało nadany odrębny numer NIP. Jak wskazano w pkt 2, medyczne Studium Zawodowe było jednostką budżetową Województwa. Odnosząc się do kwestii okresu, kiedy zakończono budowę budynku Szkoły Wnioskodawca informuje, iż w decyzji Wojewody Nr z dnia 26 lipca 1999r., w uzasadnieniu wskazano, iż budynek szkoły budowany był w latach 1973-1977.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia, iż refundacja kosztów remontów przeprowadzonych w budynku Szkoły, poniesionych przez Wnioskodawcę, nastąpi na podstawie umowy, która zawarta zostanie pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą. Zgodnie z zapisami ww. umowy:

  • § 1 - Gmina, w związku z prowadzona procedurą darowizny, na jej rzecz, 26/100 udziału Województwa w prawie własności nieruchomości, zobowiązuje się do zwrotu nakładów poniesionych przez Województwo Ś. w latach 2002-2005 na remont budynku,
  • § 2 - wskazana została wysokość nakładów,
  • § 3 - ustalono, iż Gmina przekaże środki finansowe na rachunek bankowy Urzędu nie później niż do 7 dni przed ustaloną datą aktu notarialnego umowy darowizny, o której mowa w § 1.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy Województwo obowiązane jest wystawić fakturę VAT, na podstawie której Miasto zrefunduje koszty poniesione przez Medyczne Studium Zawodowe na nieruchomości, która zostanie przekazana Miastu w drodze darowizny...
  2. W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT na kwotę odpowiadającą wysokości poniesionych kosztów, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność refundacji przez Miasto kosztów poniesionych przez Województwo na ww. nieruchomościach (a dokładnie: wojewódzką jednostkę oświaty) nie powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, iż nakłady poniesione zostały przez Medyczne Studium Zawodowe w latach ubiegłych (odległych od daty planowanego podpisania aktu notarialnego umowy darowizny od 3 do 8 lat). W związku z tym nie sposób przyjąć, iż przy refundacji nakładów mogłoby mieć miejsce refakturowanie. Wnioskodawca nadmienia, iż jednostka, która ponosiła ww. koszty zlikwidowana została w 2005r., na mocy Uchwały Sejmiku Nr. z dnia 4 lipca 2005r. W związku z tym Wnioskodawca zamierza wystawić Miastu notę księgową opiewającą na kwotę brutto z tytułu poniesionych nakładów i na jej podstawie Miasto zrefunduje koszty Województwa na ww. nieruchomościach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. Nr 347 poz. 1) w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.Oznacza to, że podmiot refakturujący daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przerzucenie kosztów na inną firmę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Oznacza to, że konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.

Powyższy przepis w przedmiotowym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania gdyż usługi remontu dokonane w budynku szkoły nie były wykonane na rzecz Urzędu Miasta. Urząd Miasta z nich nie korzystał zatem nie można przyjąć, iż Wnioskodawca wyświadczył je na jego rzecz.Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast pojęcie dostawy towarów zostało zdefiniowane w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednakże czynność zwrotu nakładów nie mieści się w definicji towaru zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, gdyż przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Opodatkowaniu podlega również świadczenie usług. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Przyjęcie przez ustawodawcę szerokiej definicji usług jest zgodne z zapisami Dyrektywy i pozwala na objęcie podatkiem od towarów i usług wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

Nakład jest prawem majątkowym, który może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Zatem sprzedaż nakładów inwestycyjnych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Województwo przekazuje w drodze darowizny 26/100 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanych budynkiem szkoły na rzecz Miasta. Prezydent Miasta zaproponował Województwu, iż w ramach rekompensaty za przekazanie mienia, Miasto zrefunduje poniesione przez Województwo koszty remontów przeprowadzonych w budynku szkoły.Z umowy wynika, iż Gmina, w związku z prowadzoną procedurą darowizny, na jej rzecz, 26/100 udziału Województwa Ś. w prawie własności nieruchomości, zobowiązuje się do zwrotu nakładów poniesionych przez Województwo Ś. w latach 2002-2005 na remont budynku.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż opisana we wniosku czynność polegająca na zwrocie nakładów będzie stanowić odpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem powyższa czynność powinna zostać udokumentowana fakturą VAT wystawioną zgodnie z art. 106 ustawy o VAT oraz przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Reasumując, zwrot nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na remont budynku szkoły stanowi świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługi według stawki podstawowej 22%, które winno być udokumentowane fakturą VAT.

Podobne interpretacje: