Drukuj

Czynność nieodpłatngo użyczenia lokalu w ramach wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, na pomieszczenie służbowe dla uprawnionego podmiotu wykonującego nałożone na niego zadania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008 r. (data wpływu 30.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności niepodlegającej opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie odrębnych przepisów Wnioskodawca obowiązany jest do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obowiązek, o którym mowa powyżej, obejmuje nieodpłatne zapewnienie przez Wnioskodawcę, w ramach wykonywanej działalności, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez określone w przepisach podmioty (dalej również uprawnione podmioty) ich zadań.

W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa powyżej Wnioskodawca zawarł umowę z uprawnionym podmiotem na bezpłatne użyczenie lokalu w nowo wybudowanym budynku na pomieszczenie służbowe ………...

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy winien rozpoznawać przychód w podatku dochodowym, z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości oraz czy świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynność nieodpłatngo użyczenia lokalu w ramach wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, na pomieszczenie służbowe dla uprawnionego podmiotu wykonującego nałożone na niego zadania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne świadczenie usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z poźn. zm., dalej również ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Cytowany wyżej przepis wyraża podstawową zasadę istnienia odpłatności jako warunku opodatkowania dostawy towarów czy świadczenia usług.

Jednocześnie w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Powołany powyżej przepis wskazuje na konieczność opodatkowania świadczonych nieodpłatnie usług w przypadku gdy łącznie spełnione są trzy przesłanki:

  1. świadczenia są wykonywane na potrzeby osobiste podatnika, jego pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
  2. usługi nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
  3. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.


Nieodpłatne użyczenie lokalu dla uprawnionego podmiotu na pomieszczenie służbowe ……….. jest efektem wywiązywania się z obowiązku zapewnienia technicznych i organizacyjnych możliwości z zakresu przygotowania obiektu do wykonywania zadań przez ten podmiot. Obowiązek świadczenia omawianych usług wynika z przepisów odrębnej ustawy. Oznacza to, iż wszelkie usługi wykonywane przez operatora publicznego, w związku z wywiązywaniem się z nałożonych na podstawie omawianych przepisów obowiązków, są wpisane w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W konsekwencji oznacza to, iż świadczenie będące przedmiotem niniejszego zapytania, związane jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania druga ze wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT przesłanka determinująca opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług. Oznacza to, że nieodpłatne świadczenie usług użyczenia lokalu, w przedstawionym stanie faktycznym znajduje się poza zakresem przedmiotowym ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się między innymi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast według art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Reasumując, nieodpłatne świadczenie usług jest zrównane z odpłatnym świadczeniem usług w momencie, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  1. usługi nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
  2. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca obowiązany jest do wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obowiązek, o którym mowa powyżej, obejmuje nieodpłatne zapewnienie przez Wnioskodawcę, w ramach wykonywanej działalności, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez określone w przepisach podmioty ich zadań. W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa powyżej Wnioskodawca zawarł umowę z uprawnionym podmiotem na bezpłatne użyczenie lokalu w nowo wybudowanym budynku na pomieszczenie służbowe ………………..”.

Z uwagi na to, iż przedmiotowe usługi będą związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, nie można kwalifikować ich jako odpłatne świadczenie usług, ponieważ nie został spełniony jeden z ww. warunków.

W związku z powyższym czynności nieodpłatnego świadczenia usług w postaci bezpłatnego użyczenia lokalu na pomieszczenie służbowe ……………., nie jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie będą więc podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.

Ponadto zauważyć należy, iż przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy przedmiotowa czynność nieodpłatnego użyczenia lokalu będzie stanowiła przychód dla Przedsiębiorstwa. W kwestii udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie osobne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Podobne interpretacje: