Drukuj

Czy w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. wpłaty wnoszone przez pracowników korzystających z telefonów służbowych od celów prywatnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiadając na pismo z dnia 13.08.2004 r. (data wpływu do US 16.07.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy Jednostki odpłatnie korzystają z telefonów służbowych do celów prywatnych.

Do dnia 30.04.2004 r. wpłaty te, na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Jednostka traktowała jako sprzedaż zwolnioną, gdyż nie pomniejszała podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie usług telefonicznych.

Strona ma wątpliwości, czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. wpłaty wnoszone przez pracowników nadal należy traktować jako sprzedaż zwolnioną od podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Odprzedaż pracownikom usług świadczonych fizycznie przez „osobę trzecią”, mieści się w regulacji art. 8 ust. 1 ww. ustawy, a zatem na podstawie art. 5 tejże ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%.

Podobne interpretacje: