Drukuj

Przedmiotowe wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2009 r. (data wpływu 13.07.2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wpłat na fundusz promocji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wpłat na fundusz promocji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest podatnik podatku od towarów i usług, który prowadzi działalność w zakresie skupu owoców i warzyw. Zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, zobowiązany jest do naliczania i pobierania od dostawców wpłaty na fundusz promocji w wysokości 0,1% wartości netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w związku z zaistniałą sytuacją naliczona wpłata będzie traktowana jako składka i będzie to stawka VAT zwolniona... Czy będzie pobierana stawka 22% VAT na cele reklamowo-marketingowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłata na fundusz promocji podlega opodatkowaniu stawką 22% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przypadki określone w punkcie 1 - 3 tego przepisu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799) w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji:

 1. Fundusz Promocji Mleka;
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 9. Fundusz Promocji Ryb.

W myśl ust. 2 pkt 7 ww. art. realizując cele, o których mowa w ust. 1 Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, wspiera:

 1. działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
 2. działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów, w szczególności przez dzieci i młodzież,
 3. udział w wystawach i targach związanych z produkcją owoców lub warzyw oraz ich przetworów lub przetwórstwem owoców lub warzyw,
 4. badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
 5. badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców lub warzyw oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
 6. szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw,
 7. działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku owoców lub warzyw.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, wątpliwości Wnioskodawcy są związane z opodatkowaniem pobieranych od dostawców wpłat na ww. fundusz, do pobierania których jest zobowiązany, na podstawie art. 3 ww. ustawy prowadzący działalność gospodarczą, który skupuje owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. rolników ryczałtowych.

W przypadku gdy wpłaty na fundusz promocji produktów rolno - spożywczych są odpłatnością za dostawę towarów lub usługi świadczone na rzecz wpłacających podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią wówczas opłatę za korzystanie z konkretnej rzeczy. Jeżeli natomiast taki bezpośredni związek nie istnieje a przedmiotowe wpłaty przeznaczone są na potrzeby związane z wspomnianym wspieraniem branży– wówczas nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Reasumując z treści przedstawionego we wniosku stanu prawnego przedmiotowe wpłaty nie spełniają definicji wynagrodzenia za konkretne usługi. Wpłaty są uiszczane obligatoryjnie, a podejmowane działania nie mogą być uznawane w tym przypadku jako świadczenie usług bowiem brak konkretnego beneficjenta, brak odpłatności należnej z tytułu tych działań.

Zatem należy uznać, że przedmiotowe wpłaty nie mogą być kwalifikowane jako opłata za przyszłe korzystanie z konkretnej rzeczy. Wprawdzie według art. 8 ust. 1 ustawy o VAT za świadczenie usług uznawane jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, jednak świadczone usługi muszą mieć charakter odpłatny. Odpłatność oznacza w tym przypadku wykonanie ich za wynagrodzeniem.

Czynnikiem decydującym o tym, że mamy do czynienia z wynagrodzeniem za dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usługi (a nie tylko z przekazanym świadczeniem pieniężnym) jest określenie, czy wynagrodzenie było należne z tytułu danego świadczenia. Dlatego należy ustalić, czy pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonanym świadczeniem (dostawą towarów lub wykonaną usługą) istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Reasumując, przedmiotowe wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zadanych we wniosku pytań należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: