Drukuj

Czy otrzymane dotacje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest obciążenie kosztami produkcji inny podmiot?

dot.: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 23.06.2004 r. nr PP1-443/26/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje w części w/w pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W piśmie z dnia 06.05.2004 r. Teatr zapytał Naczelnika Urzędu Skarbowego:
1. Czy otrzymana dotacja na dofinansowanie premiery spektaklu jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
2. Czy otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1.
3. Czy otrzymane dotacje na bieżącą działalność są obrotem w rozumieniu w/w artykułu.
Ponadto z pisma Teatru wynika, iż zamierza on wspólnie wraz z inną instytucją kultury wyprodukować spektakl teatralny ponosząc wspólnie koszty. Teatr obciąża Ośrodek Kultury częścią kosztów produkcji spektaklu. Zapytanie Teatru związane jest ze stawką podatku VAT dla w/wym. czynności.

Odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca trzech pierwszych pytań jest merytorycznie prawidłowa. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy obrotem jest także otrzymana dotacja związana z dostawą lub świadczeniem usługi. Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik – w związku z konkretnym świadczeniem usług – otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie (dotacje, subwencje) jako pokrycie części ceny lub rekompensatę z powodu obniżenia ceny – tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok kwoty należnej od nabywcy usługi, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usługi. Jeśli jednak taki związek bezpośredni nie występuje, dofinansowanie na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu. Zatem otrzymane przez Teatr dofinansowania (dotacje, subwencje) na zakupy inwestycyjne czy też bieżącą działalność nie stanowią obrotu w myśl art. 29 wyżej cytowanej ustawy. Natomiast dopłaty, dotacje lub subwencje do cen biletów - lub dopłaty do obniżonych cen biletów stanowią obrót zgodnie z art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustosunkowując się do pytania czwartego, Dyrektor tut. Izby stwierdza, iż Teatr obciążając Ośrodek Kultury częścią kosztów produkcji spektaklu dokonuje odsprzedaży usług/towarów.Sprzedaż przedmiotowych usług/towarów winna zatem być opodatkowana wg stawki właściwej dla tych usług/ towarów.

Dodatkowo należy stwierdzić, iż odsprzedaż usług świadczonych przez artystów wynagradzanych w formie honorariów, będzie dla teatru sprzedażą zwolnioną zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Natomiast co do wysokości opodatkowania innych odsprzedawanych usług/towarów Dyrektor tut. Izby nie może się wypowiedzieć, bowiem Teatr ich nie opisał. Czynność odsprzedaży usługi/towaru winna być udokumentowana fakturą VAT zgodnie z postanowieniami art. 106 ust. 1 powołanej ustawy.

Podobne interpretacje: